معاونت اداری مالی - آرشیو

فراخوان مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

فراخوان مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

«پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی خود را از طریق فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، واگذار می‌کند.

ادامه مطلب