معاونت فناوری و ارتباط با جامعه

معاونت فناوری و ارتباط با جامعه

دکتر محمد شریعت زاده جنیدی
معاونت فناوری

 
مرتبه علمی

  • استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی

    
 راه های ارتباطی:
 

  • تلفن محل کار: 88909509 داخلی (451)
  • وب سایت: www.ssrc.ac.ir
  • پست الکترونیک: shariatzade221@yahoo.com

کلید واژه ها: فناوری ارتباطات فناوری و ارتباطات معاونت