مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

آقای حامد فکری
مدیر امور مالی


شرح وظایف کلی مدیریت امور مالی پژوهشگاه :

 • انجام کلیه امور مالی پژوهشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مصوب هیات امناء مربوطه .
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی پژوهشگاه .
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی‌ربط .
 • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی پژوهشگاه .
 • نگهداری و تنظیم اسناد مالی.
 • رسیدگی به اسناد مالی پژوهشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی  و معاملاتی.
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط و نحوه استفاده از آنها .
 • تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت مربوط.
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها .
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق . 

کلید واژه ها: مدیریت امور مالی