مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری


 

 

شرح وظایف مدیریت برنامه،بودجه وتحول اداری وبهره وری:

 

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه پژوهشگاه 
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه 
 • جمع آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد 
 • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط مشی کلی پژوهشگاه 
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها 
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی 
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب 
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه‌های اجرایی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها 
 • بررسی و مبادله موافقت نامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای 
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی پژوهشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشگاه 
 • انجام بررسی‌های سازمانی به منظور برنامه‌ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه با همکاری مدیریت امور داری و پشتیبانی 
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف پژوهشگاه 
 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری 
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه پژوهشگاه با همکاری واحدهای  ذی‌ربط 
 • برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات پژوهشگاه 
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها 
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها نیروها و عوامل موجود در موسسه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت پژوهشگاه 
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور 
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط 
 • برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره‌وری در فرایند آموزش، پژوهش و تحصیلات تکمیلی با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی 
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه آموزش عالی 
 • انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه‌های داخلی مرکز با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها 
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در پژوهشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید 
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره وری و تحول اداری پژوهشگاه 
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری پژوهشگاه 
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های تحول اداری و بهره وری در پژوهشگاه 
 • اجرای برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، برگزاری سمینارها و گردهمایی در ارتباط با تحول اداری و بهره وری با همکاری واحدهای  ذی‌ربط پژوهشگاه
 • جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع پژوهشگاه و برنامه ریزی و تهیه پیشنهاد بودجه سالیانه در قالب فرم‌های تنظیم بودجه با هماهنگی مسئولین واحدهای مختلف موسسه و انجام اقدامات لازم در خصوص تهیه بودجه تفصیلی و طی مراحل تصویب و تخصیص اعتبار 
 • بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحاعت لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی 
 • نگهداری اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل 
 • پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها 
 • اظهار نظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی 
 • تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها 
 • تهیه بخشنامه‌های لازم برای راهنمایی‌های مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز 
 • شرکت در کمیسیون‌های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی وحدها‌ها و دفاع از آن در مراجع ذی صلاح 
 • نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ ان به مدیریت امور مالی برای اجرا 
 • بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحی یا متمم بودجه در صورت لزوم 
 • اظهار نظر در مورد قوانین و آیین نامه‌ها و مقررات مربوط 
 • همکحاری در تهیه گزارش عملکرد پژوهشگاه با توجه بودجه تفصیلی مصوب 
 • نظارت بر روند اجرای برنامه و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه تفصیلی 
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق 

کلید واژه ها: مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری