مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

سید کاوه نوابی
سرپرست برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

 

شرح وظایف مدیریت برنامه،بودجه وتحول اداری وبهره وری

 

 • انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه پژوهشگاه .
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .
 • جمع­آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی پژوهشگاه .
 • ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها وتخصیص اعتبارات مصوب
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .
 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی پژوهشگاه و واحدهای تابعه و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشگاه .
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف پژوهشگاه.
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبودروشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .
 • برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات پژوهشگاه .
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء .
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها ، نیرو ها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح ومنطقی در مدیریت پژوهشگاه.
 • همکاری با مدیریت امور اداری و پشتیبانی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه.
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.
 • انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی پژوهشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها،روشها و رویه های مورد عمل در پژوهشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.
 • پشتیبانی،هدایت و نظارت برفعالیتهای بهره وری و تحول اداری پژوهشگاه.
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری پژوهشگاه.
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در پژوهشگاه.
 • اجرای برنامه های آموزشی،کارگاههای آموزشی،برگزاری سمینارها وگردهمایی در ارتباط با تحول اداری وبهره وری با همکاری واحدهای ذی ربط پژوهشگاه.

کلید واژه ها: مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری