کلید واژه ها: معاونت اداری، مالی و مدیریت منابعمعاونتاداریمالیمدریتمناب