معاونت اداری مالی - آرشیو

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر نیرو جهت انجام امور واحد حقوقی و قراردادها اقدام نماید.

ادامه مطلب