اخبار

بخش دوم دوره دانش‌افزایی ضیافت اندیشه استادان با عنوان آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی برگزار شد.

بخش دوم دوره دانش‌افزایی ضیافت اندیشه استادان با عنوان آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی برگزار شد. گالری

بخش دوم و پایانی دوره دانش‌افزایی ضیافت اندیشه استادان با عنوان « آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی» توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد.

ادامه مطلب