ریاست

ریاست

دکتر علی شریف نژاد
تخصص: بیومکانیک ورزشی /  دانشگاه هومبولت برلین، آلمان، 1393
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تلفن محل کار:        88534735-021
پست الکترونیک:     a.sharifnezhad@ssrc.ac.ir

                             
      


افتخارات دانشگاهی
•    عضو افتخاری بخش دانشجویی انجمن بیومکانیک اروپا
•    مخترع سه عنوان دستگاه 
•    دیپلم افتخار از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران
•    رتبه اول مقطع کارشناسی


زبانهای خارجی
•    انگلیسی - دارای مدرک بین المللی IELST
•    آلمانی - دارای مدرک بین المللی  Hartnackhschule


زمینه های مورد علاقه 
•    ویژگیهای مکانیکی و مورفولوژی عضله و تاندون در افراد سالم و بیمار
•    تاثیر تمرینات اکسنتریک و ارتعاشات بر عملکرد مکانیکی افراد سالم و بیمار
•    بیومکانیک کفش ورزشی 
•    آنالیز بازی


ثبت اختراع
•    دستگاه بازتوانی ویژه مصدومین عضله چهارسر رانی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره ثبت 55198
•    دستگاه شبیه ساز دوچرخه کوهستان با استفاده از ارتعاشات مکانیکی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره ثبت 35428
•    دستگاه ورزشی و توانبخشی تمرین دهنده ویژه انقباضات اکسنتریک با استفاده از سیم و موتور اسنکرونی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره ثبت ۹۵۴۱۴


پژوهشها

1-  مجری طرح تحقیقاتی " مدل‌سازی ساختار تغییرپذیری حرکتی با رویکرد دینامیک غیرخطی به‌منظور ارزیابی مداخلات ورزشی مبتنی بر افزایش تحرک در فعالیت‌های ایستاده‌ی طولانی‌مدت" دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران 139۸ (در دست اجرا)
2-  مجری طرح تحقیقاتی "مدل پای ایرانیان- ارزیابی شکل هندسی و توزیع فشار کف پا" پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران 139۷ 
3-  مجری طرح تحقیقاتی"تاثیر پارامترهای ارتعاشی کفش بر سطح فعالیت عضلات پایین تنه در راه رفتن" پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران 139۷ (در دست اجرا)
4- مجری طرح تحقیقاتی " ارزیابی ارگونومیکی تنش های فیزیکی در ناحیه گردن در بین کاربران گوشی های همراه" دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران 1396 
5- مجری طرح تحقیقاتی " Lab in a Shoe - Design and Construction of  Personal Gait and Balance Monitoring System for Athletes   " پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری دانشگاه ماساچوست امریکا و دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران 1394 
6- مجری طرح تحقیقاتی "تاثیر تمرینات اکسنتریک بر لرزش دست بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون" دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران 1394 (در دست اجرا)
7- مجری طرح تحقیقاتی " Longitudinal adaptation of vastus lateralis in response to eccentric exercise – Effects of magnitude, velocity and range of the applied eccentric stimulus"، دانشگاه هومبولت برلین، آلمان 1393
8- مجری طرح تحقیقاتی "مقایسه وضعیت قامت پویا و ایستا در ساعات مختلف روز و روزهای متفاوت در ورزشکاران" پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 1390
9- همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" بهینه سازی و اعتباریابی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی " پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 1386
10- مجری طرح تحقیقاتی "طراحی وساخت دستگاه ویژه حرکت درمانی مصدومین عضلات چهار سررانی" مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی ،تهران 1385 
11- مجری طرح تحقیقاتی " بررسی وضع موجود و تدوین الگوی استعدادیابی در رشته دوچرخه سواری" پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 1384
12-  مجری طرح تحقیقاتی" تاثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای" دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران 1382
13- همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" بررسی محتوای مطبوعات ورزش کشور " دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 1381
14- همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" طراحی , ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی " پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 1381
15-  همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" مقایسه و توصیف ساختار تشکیلاتی وبرنامه ای چند مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی داخلی و خارجی منتخب " پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 1379


مقالات و سخنرانیها
مقالات چاپ شده ISI & ISC 

1.  M. Hatamzadeh, R. Hassannejad, Ali Sharifnezad, (2019) “Application of a biomechanical model and combinatorial optimization to determine lower limb joints torsional stiffness in human landing”, Journal of Multi-body Dynamics, DOI: 10.1177/1464419319891326 

2.  Mona Kadkhodaie, Ali Sharifnezhad, Safoora Ebadi, Sadegh Marzban, Seyed Amirhassan Habibi, Amin Ghaffari & Bijan Forogh, (2019) “Effect of eccentric-based rehabilitation on hand tremor intensity in Parkinson disease” Journal of Neurological Sciences, DOI 10.1007/s10072-019-04106-9 

3.  S. Mohammadpur, R. Rajabi, H. Minoonejad, Ali Sharifnezad, (2019) “Association Between Preparatory Knee Muscle Activation and Knee Valgus Angle During Single Leg Cross Drop Landing Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction”, Journal of Rehabilitation Sciences and Research. DOI: 10.30476/JRSR.2019.44715

4.  M. Hatamzadeh, R. Hassannejad, Ali Sharifnezad, (2019) “A new method of diagnosing athlete's anterior cruciate ligament health status using surface electromyography and deep convolutional neural network”, Journal of Biocybernetics and Biomedical Engineering. DOI. 10.1016/j.bbe.2019.05.009

5.  زهرا واحدی، عادل مظلومی، علی شریف نژاد، کمال اعظم ، ارزیابی اثر گوشی همراه بر آسیب اسکلتی-عضلانی و کینماتیک گردن در کاربران گوشی همراه در پوسچرها و وظایف متنوع، مجله ارگونومی | سال 6، شماره 4، زمستان 1397 | 5365-2345 :E-ISSN 
6. محسن محمدی، علی شریف نژاد، عباس بهرام، شناسایی نقشه های خود سازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریه شبکه های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه، نشریه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۱۳۹۸ DOI: 10.22089/MBJ.2018.6279.1710

7. Razieh Nasrabadi, Zahra Izanloo, Ali Sharifnezad, Mohammad Reza Hamedinia, Nosratollah Hedayatpour (2018) “Muscle fiber conduction velocity of the vastus medilais and lateralis muscle after eccentric exercise induced-muscle damage”, Journal of Electromyography and Kinesiology. DOI.org/10.1016/j.jelekin.2018.06.008

8.  Ali Sharifnezhad, Moein Koohestani, Henning Budde (2018) ” The Effect of Eccentric Contractions on the Brain Waves Characteristics: A Systematic Review”. Journal of Advanced Sport Technology. 1(3):41-48. http://jast.uma.ac.ir/article_678.html 

9.  H. Minoonejad, M. Karimizadeh, R. Rajabi, E. A Wikstrom and A. Sharifnezhad 
(2018) “Hop Stabilization Training Improves Neuromuscular Control in Collegiate        Basketball Players with Chronic Ankle Instability: A Randomized Controlled Trial”. Journal of Sport Rehabilitation. DOI: 10.1123/jsr.2018-0103.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29952698  

10. Vahab Khoshdel1, Alireza Akbarzadeh, Nadia Naghavi, Ali Sharifnezhad, Mahdi Souzanchi-Kashani. “sEMG-based impedance control for lower-limb rehabilitation robot”. Journal of Intelligent Service Robotics. 2017. DOI 10.1007/s11370-017-0239-4 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11370-017-0239-4 

11. حسین میرزانژاد، اشکان فتحیان، محمد مجربی تبریزی، علی شریف نژاد، محمد مهدی عاقلی حاجی آبادی. "معرفی و توسعه سنسور نیرویمغناطیسی نرم نوین براساس اثر هال". نشریه مهندسی مکانیک مدرس، 1396 http://mme.modares.ac.ir/article_17021_d9b3d3bb0ae92bdcdcacf807eac6da4d.pdf

12.  فرج فتاحی، علی شریف نژاد، محمد تقی کریمی. " ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکس‌العمل عمودی زمین در تکلیف فرود تک پا ". نشریه طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1396 

13.  علی شریف نژاد، آیا همیشه روی صندلی نشسته اید؟، مجله علمی-ترویجی الکترونیکی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، پاییز 1394، http://ssrc.ac.ir/Doc/E-magazine/E-Journal-3.aspx  

14. A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2014) Effects of magnitude, velocity and range of the applied eccentric exercise on the longitudinal adaptation of vastus lateralis muscle. Journal of Experimental Biology. 217, 2726-2733 http://jeb.biologists.org/content/217/15/2726 

15. A. Arampatzis, A. Sharifnezhad, R. Marzilger. (2011) Longitudinale Plastizität des Muskels Entwicklung von Trainingsmethoden auf der Grundlage exzentrischer Muskelkontraktione. Bundesinstitut für Sportwissenschaft. BISp-Jahrbuch, Forschungsförderung.  www.bisp.de

16. F. Hovanlo, R. Ahmadizad, A. Sharifnezad. (2011) The relationship between aerobic power with the ability of fast repetitions in young elite footballists. Journal of Sport & Movement Sciences. No 15. Volume 8, pp 41-57. http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66113891504.pdf 

17. A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2010) Behavior of vastus lateralis fascicle length under different force level of eccentric contraction. Research report. Department of Training and Movement Science. Humboldt University Berlin, pp 11-12. https://www.spowi.hu-berlin.de/en/institut-en/tbw-en/forschung-en/reports 

18. H. Aghaalinezhad, M. Molanori, A. Sharifnezhad. (2009) The relationship between height and peak aerobic power on Queen’s step test and respiratory gases measurement on ergometer. Journal of Research on Sport Sciences. No 2, Volume 2, pp 15-22. http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=146625 

19.   بهینه سازی و اعتباریابی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی ، مجله علمی پژوهشی ،پژوهش در علوم ورزشی ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 1387

20.  تاثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای ، مجله علمی پژوهشی ،پژوهش در علوم حرکتی، دانشگاه تربیت معلم تهران، شماره 5 ، 1384، http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=29343 

21.  طراحی , ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی ، مجله علمی پژوهشی ،پژوهش در علوم ورزشی ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، شماره 9 ، 1384، http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329150801-5042-51.pdf  


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای ملی و بین المللی

1-  Mohamad Mojarabi, Ali Sharifnezhad, Mehdi Agheli، DEVELOPMENT OF A TOTALLY EMBEDDED SMART INSOLE  ، Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering, August 26-29, 2018, Quebec, Canada

2- نصرت هدایت پور، راضیه نصرابادی، زهرا ایزانلو، علی شریف نژاد ، Muscle fiber conduction velocity of the vastus medilais and lateralis muscle after eccentric exercise induced muscle damage. ، یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 139۷، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.   (DOI): 10.22089/11thconf.2018.1220
3-  مهران حاتم زاده، علی شریف نژاد، رضا حسن نژاد، شادان محمدپور، Application of Radial Basis Function Artificial Neural Network in Diagnosing Athletes Anterior Cruciate Ligament Rupture. یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 139۷، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (DOI): 10.22089/11thconf.2018.1426
4- محمد کریم زاده، هومن مینونژاد، رضا رجبی، علی شریف نژاد، Effect of Hopping Exercise Approach on Pain and Walking Performance of Athletes with Functional Ankle Instability. یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 139۷، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (DOI): 10.22089/11thconf.2018.1692

5- آرش خاصه تراش، علی شریف نژاد، رضا حسن نژاد، میر محمد اتفاق، نصرت هدایت پور، تاثیر سفتی و میرایی کفش بر ارتعاشات عضله ی دوقلو در راه رفتن، دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 1396، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.   DOI: 10.22089/10thconf.2017.225
6- نصرت هدایت پور، علی شریف نژاد. شدت و آغاز فعالیت عضلات پهن چهار سر ران درپاسخ به پرتاپ های واروس والگوس بعد از تمرین برونگرا آسیب زا، دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 1396، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.   DOI: 10.22089/10thconf.2017.241
7-  مینا عبداله زادگان، علی شریف نژاد، مهدی شفیعیان، مدلسازی سه‌بعدی اسکلتی-عضلانی مبتنی بر تصاویر دو بعدی، دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 1396، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  DOI: 10.22089/10thconf.2017.700 
8- علی شریف نژاد، بهنام غلامی، دستگاه شبیه ساز دوچرخه کوهستان با استفاده از ارتعاشات مکانیکی، اولین ایده بازار فناوری ورزشی، اردیبهشت 1395، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران 
9- وهاب خوشدل، علیرضا اکبرزاده، نادیا نقوی، علی شریف نژاد، امپدانس قوی کنترلی در ربات توانبخشی اندام تحتانی، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، بیستم اسفند 1394، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
10- علی شریف نژاد، آدامنتیوس آرامپاتسیس، اندازه گیری مستقیم طول تار عضله و تاثیر انقباضات طولانی شونده بر آن، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اول اسفند 1393، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
11-  یاسمین علیپور، علی شریف نژاد، تقابل منحنی طول-تنش در کل واحد عضله-تاندون و تار عضله و تاثیر انقباضات اکسنتریک بر آن، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اول اسفند 1393، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
12-  عابد خسروجردی، علی شریف نژاد، ویژگی های انقباضات اکسنتریک و اثر آن بر مکانیک و معماری عضله، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اول اسفند 1393، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
13- علی شریف نژاد، آدامنتیوس آرامپاتسیس، تاثیر تمرینات اکسنتریک با سرعتهای زاویه ای مختلف بر رشد طولی عضله پهن خارجی، بیست و یکمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 5 الی 7 آذر ماه 1393، تهران، ایران

14-Arampatzis, A. Sharifnezhad, R. Marzilger. (2013) Morphological and functional muscle adaptation after eccentric exercise loading. 19th International Congress of the European Society of Biomechanics, August 25 - 28, Patras, Greece.
15- R. Marzilger, A. Sharifnezhad, A. Arampatzis. (2013) In vivo muscle fascicle kinetics of the vastus lateralis during eccentric contractions. 19th International Congress of the European Society of Biomechanics, August 25 - 28, Patras, Greece
16- R. Marzilger, A. Sharifnezhad, A. Arampatzis. (2013) Behaviour of the vastus lateralis muscle fascicles kinetic in vivo during eccentric contractions. 21st International Congress of Physical Education and Sport, May 17 - 19, Komotini, Greek
17- A. Arampatzis, A. Sharifnezhad, R. Marzilger. (2012) Morphological and functional adaptation of muscle after eccentric training. 5th Greek society of Biomechanics, September 28 - 29, Thessaloniki, Greek
18-A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2012) The rate of fascicle stretch during eccentric exercise affect the longitudinal adaptation of the vastus lateralis muscle. 17th Annual Congress of European College of Sport Science (ECSS), July 04 - 07, Bruges, Belgium
19- A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2012) Effekt von exzentrischen Training auf die mechanischen und morphologischen Eigenschaften des Quatrizeps Muskels . Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (DVS), March 21-23, Muenster, Germany
20- A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2011) Behavior of vastus lateralis fascicle length under different force level of eccentric contraction. International Symposium on Science based Prevention, July 01, Berlin, Germany
21- A. Sharifnezhad, A. Arampatzis. (2011) Different of result and measured moment in tendon stiffness. 2th National Congress on Sport Biomechanics, May 27-28,Tehran, Iran.

22-  علی شریف نژاد، بررسی روشها و مدلهای استعدادیابی در ورزش ، چهارمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه الزهرا(س) ، 1385
23-  علی شریف نژاد، تاثیربازداری پس گستردرشرایط تداخل زمینه ای ،پنجمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه شهید بهشتی تهران 1384
24- علی شریف نژاد، طراحی , ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی , چهارمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه تهران 1382
25- علی شریف نژاد، مقایسه و توصیف ساختار تشکیلاتی وبرنامه ای چند مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی داخلی و خارجی منتخب , پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه شهید چمران اهواز , 1382
26-  شرکت در گروه فن آوری سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , بعنوان طراح فن آوری ورزشی , دانشگاه تهران 1380
27- علی شریف نژاد، بررسی بیومکانیکی آسیبهای ورزشی رشتهای هندبال,کشتی و کاراته حرفه ای , سمپوزیوم بین المللی بیومکانیک ورزشی , تهران 1377
28-  علی شریف نژاد، تمرینات قدرتی در فوتبال , همایش آمادگی جسمانی در فوتبال, اصفهان 1377
29- شرکت در کنگره علمی – ورزشی آموزش عالی , دانشگاه تربیت مدرس , تهران 1376


کتاب
1-  ترجمه کتاب «دانشنامه علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی»، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1396 (در دست داوری)
2- تدوین و گردآوری کتاب «ابزارهای کاربردی اکسل در بیومکانیک» پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۷ (در دست چاپ)
3- تدوین و گردآوری کتاب «نرم افزارهای کاربردی بیومکانیک – ثبت حرکت» پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1396
4- ترجمه کتاب «تمرینات اکسنتریک-فیزیولوژی و کاربرد آن در ورزش و توانبخشی»، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1395 
5- تدوین تک نگار «بیومکانیک کفش ورزشی»، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1395 
6-  تالیف تک نگار «تمرینات اکسنتریک»، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1395 
7-  ترجمه کتاب «روش های تحقیق در مربیگری ورزش» نوشته لی نلسون، رایان گروم. انتشارات سنا، 1394
8-  ترجمه کتاب «تحقیقات علوم ورزشی در دنیای واقعی» نوشته اندی اسمیت، انتشارات سنا، 1394
9- تالیف کتاب استعدادیابی در ورزش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1391
10-ترجمه جلد دوم کتاب بیومکانیک ورزشی نوشته جیمز هی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1387 
11-  تدوین جزوه آموزشی « نگاهی بر فرآیند استعدادیابی» فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران –بهار 1385


راهنمایی و مشاوره پایان نامه 

  •   فرصت مطالعاتی

1-  راهنمای پروژه فرصت مطالعاتی، " تحلیل غیر خطی سینرژی های تیمی از طریق رفتار توپ در تیم های فوتسال "، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۷
2-  راهنمای پروژه فرصت مطالعاتی، "تاثیر 8 هفته تمرین ثبات بخش مرکزی بر نیروی عکس العمل زمین و زمان رسیدن به پایداری در تکلیف فرود تک پا"، دانشگاه اصفهان، 1396
3-  راهنمای پروژه فرصت مطالعاتی، "ارزیابی هماهنگی حرکتی فوتبالیست ها در اجرای مهارت چیپ فوتبال تحت تغییرات قیود مختلف"، دانشگاه تهران، 1396

  •     دکترا

1-  مشاور پایان نامه دکترا، " اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی کنترل عصبی عضلانی (فیدفوروارد و فیدبک) و شاخصه های بیومکانیکی اندام تحتانی ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا با تاکید بر بازگشت به ورزش"، دانشگاه تهران، 1395
2-    مشاور پایان نامه دکترا، "عوامل پیش بین حداکثر گشتاور ولگوس زانو بعد از بازسازی جراحی در تکلیف افت-فرود مورب تک پا با تاکید بر عوامل نورومکانیکی: ریسک فاکتورهای آسیب ثانویه لیگامان صلیبی قدامی"، دانشگاه تهران، 1395

  •     کارشناسی ارشد

1- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "تجزیه تحلیل توالی اقدامات در بازی والیبال با استفاده از نرم افزار ماز"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1396
2-  راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "استعدادیابی نوین در ورزش سه گانه و تعیین شاخص ها با تاکید بر متغییرهای بیومکانیکی"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1396
3- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "بررسی آستانه ایجاد اسپاسم، درعضلات منتخب مفصل زانو افراد فلج مغزی،حین راه رفتن باحداکثر سرعت خودانتخابی "، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1395
4- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "مقایسه برخی پارامترهای کینتیکی  منتخب راه‌رفتن افراد فلج مغزی و سالم"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1395
5- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "تاثیر کفی های منحصر به فرد بر خستگی عضلانی افراد سالم"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1395
6- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "تعیین پارامتر بیشینه تغییر شکل عمودی برای سطوح ورزشی با استفاده از شبیه سازی اجرای محدود"، دانشگاه بین المللی امام رضا ع، 1395
7-   مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، "مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات زانو و مچ پا در حین بالا رفتن از پله با ارتفاعات مختلف"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1395
8-  مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، "تاثیر تمرینات اکسنتریک بر ویژگیهای مکانیکی و مورفولوژی عضله پهن خارجی"، دانشگاه هومبولت برلین/آلمان، 1392
9-  مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، " تاثیر یادگیری مشاهده ای و سطح مهارت الگو بر توسعه قابلیتهای شناسایی و اصلاح خطا " ، دانشگاه تهران ، 1386


فعالیتهای اجرایی
1-    معاون پژوهشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری۱۳۹۶-۱۳۹۷
2-    مدیر کارگروه مهندسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری۱۳۹۴-۱۳۹۶
3-    مدیر اولین آزمایشگاه بیومکانیک بالینی در بیمارستان فیروزگر تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1396 تا کنون 
4-    مدیر کارگروه مهندسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1394 تا کنون
5-    رئیس کارگروه علوم ورزشی انجمن ایراسا (ایرانیان متخصص مقیم آلمان)، 1394 تا کنون
6-    عضو کارگروه بیومکانیک کمیته برنامه ریزی علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1394 تا کنون
7-    مربی بین المللی و رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون سه گانه ج.ا. ایران. 1395 تا کنون
8-    عضو شورای سیاست گزاری دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1395، دانشگاه شهید
9-    عضو شورای سیاست گزاری نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1394، دانشگاه شهید بهشتی 
10-    دبیر تخصصی بیومکانیک ورزشی نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1394، دانشگاه شهید بهشتی
11-    مسول کمیته علمی بیومکانیک ورزشی، دومین همایش بین المللی پزشکی ورزشی دبی، 1394 
12-    عضو ستاد هفته پژوهش، آذر 1394
13-    مدیر گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1393 تا کنون
14-    مدیر مرکز تخصصی ارزیابی ناهنجاری های پا پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1393 تا کنون
15-    مسئول کمیته بیومکانیک هیئت پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی، 1393 تا کنون
16-    مدیر کارگاه آموزشی «شکست مهندسی در ورزش»، هشتمین همایش بین المللی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند 1393
17-    رییس نشست تخصصی «بیومکانیک و مهندسی ورزشی»، هشتمین همایش بین المللی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند 1393
18-    عضو ستاد هفته پژوهش، آذر 1393
19-    کمک محقق، دانشگاه هومبولت برلین/آلمان، 1388 – 1393
20-    عضو اصلی و مدیر وب سایت انجمن بیومکانیک اروپا، 1389 – تا کنون
21-    مسئول آزمایشگاه پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-1385-1388
22-    سرپرست امور اداری پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1385-1387 
23-    عضو کمیته طبقه‌بندی مشاغل پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 1385
24-    عضوجامعه مخترعین و مبتکرین ایران 1382- تا کنون  
25-    عضو باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی ، 1384 – تاکنون
26-    عضو شورای برنامه ریزی پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1384
27-    عضو شورای برنامه ریزی سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1384    
28-    عضو و دبیر گروه تخصصی فناوری ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , 1383 
29-    سرگروه تیم پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی مجمع متخصصین ایران 1382
30-     کارشناس آموزش و تحقیقات اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ,تحقیقات و فن آوری 1380-1382
31-    سرپرست اداره سالنهای سخنرانی چهارمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه تهران-1382
32-    مسئول کمیته تحقیق و پژوهش بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد 1378-1376
33-    ناظر اجرایی چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1385    
34-    مسئول نظارت و ارزیابی پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1386 
35-    همکاری با بخش بین الملل اولین کنگره بین المللی روانشناسی ورزشی ، آکادمی ملی المپیک ، 1386


انجمن های بین المللی
1.    عضو افتخاری انجمن بیومکانیک اروپا،  https://esbiomech.org 
2.    عضو انجمن بین المللی بیومکانیک،  https://isbweb.org      
3.    عضو انجمن کالج اروپایی علوم ورزشی،  https://www.ecss.de 
4.    عضو انجمن ایراسا – انجمن دانشگاهیان و متخصصین مقیم آلمان،  http://www.irasa.org 


همکاری با نشریات علمی ISI & ISC و همایش های علمی
1-    عضو کمیته علمی کنگره بین المللی پژوهش و فناوری های علوم ورزشی اسپانیا، ۱۳۹۶ تا کنون www.icsports.org 
2-    عضو کمیته علمی نشریه بیومکانیک، ۱۳۹۶ تا کنون https://www.journal-of-biomechanics
3-    عضو هیئت تحریریه نشریه بین المللی اورتوپدیک انگلستان، 1395 تا کنون  https://www.ecronicon.com 
4-    نشریه علمی-پژوهشی پزشکی ورزشی آسیا، 1391 تا کنون
5-    نشریه علمی-پژوهشی مطالعات طب ورزشی، 1393 تا کنون
6-    نشریه علمی-پژوهشی مطالعات توانبخشی، 1394 تا کنون
7-    همایش بین المللی تربیت بدنی 1393 و 1394
8-    همایش مهندسی پزشکی تهران 1394
9-    داوری طرح های پژوهشی فن بازار، معاونت علمی ریاست جمهوری 1394
10-    داوری طرح های پژوهشی ایده بازار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1395
11-    داوری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1395


سابقه آموزشی
1-    مدرس واحد بیومکانیک حرکت انسان ، مقطع دکترا – دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۳۹۷
2-    مدرس واحد تحلیل مکانیکی حرکات انسان ، مقطع دکترا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - 1395
3-    مدرس واحد آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی ، مقعطع کارشناسی ارشد– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات – 1394 تا کنون
4-    مدرس واحد مطالعه هدایت شده در بیومکانیک ورزشی ، مقعطع کارشناسی ارشد– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات – 1394 تا کنون
5-    مدرس دوره تربیت دستیار آزمایشگاه- حوزه تجیزات بیومکانیک، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1395
6-    مدرس کارگاه آموزشی – بیومکانیک کفش ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1395
7-    مدرس کارگاه آموزشی – مدل سازی سیستم اسکلتی عضلانی با استفاده از نرم افزار OPenSim، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1394
8-    مدرس دوره تربیت دستیار آزمایشگاه- حوزه تجیزات بیومکانیک، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1394
9-    مدرس کارگاه آموزشی – تجویز تخصصی کفش ورزشی، هیت پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی و پژوهشگاه، 1394
10-    مدرس دوره تربیت دستیار آزمایشگاه- حوزه تجیزات بیومکانیک، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1393
11-    مدرس کارگاه آموزشی- تخصصی Spinal Mouse  در پژوهشکده تربیت بدنی ، 1386
12-    مدرس کارگاه آموزشی- تخصصی Spinal Mouse  درآموزش وپرورش ، 1385
13-    مدرس کلاس آموزشی (word) ویژه کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1384
14-    مدرس کارگاه آموزشی- تخصصی Spinal Mouse  در دانشگاه تهران ، 1384
15-    طراح سئوالات درس هندبال تخصصی یک و دو- دانشگاه پیام نور، 1383
16-    مدرس واحد عملی هندبال در دانشگاه تربیت معلم تهران 1382
17-    مدرس تربیت بدنی در آموزش و پرورش در مقطع متوسطه 1379-1377


دوره های آموزشی کوتاه مدت
1.    دومین کنگره علمی-ورزشی دانشگاههای آسیا، تهران،1380
2.    کارگاه تخصصی آشنایی با اینترنت، دانشگاه تربیت معلم تهران،1381
3.    کارگاه تخصصی المپیادهای ورزشی درون دانشگاهی، دانشگاه الزهرا(س)،1381
4.    کارگاه تخصصی نحوه مشارکت دانشجویان در اجرای فعالیتهای ورزشی دانشکده ها ، دانشگاه تربیت مدرس،1381
5.    کارگاه تخصصی میزبانان مسابقات ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس،1381
6.    کارگاه تخصصی جداول مسابقات ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس،1381
7.    نخستین سمینار علم و فوتبال به عنوان طراح فناوری ورزشی، تهران،1381
8.    کارگاه تخصصی سرپرستان سالنهای ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)،1381 
9.    کارگاه تخصصی مدیریت ونگهداری اماکن ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)،1381
10.    کارگاه تخصصی رسانه های گروهی و ورزش، دانشگاه الزهرا(س)،1381
11.    کارگاه تخصصی آمادگی جسمانی ، دانشگاه الزهرا(س)،1381
12.    گردهمایی مدیران و مسئولین تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور، بندرعباس،1381
13.    کارگاه تخصصی نظارت و ارزشیابی فعالیتهای ورزشی، دانشگاه هرمزگان،1381
14.    کارگاه تخصصی مدیریت زمان، دانشگاه هرمزگان،1381
15.    کارگاه تخصصی اطلاع رسانی در ورزش دانشگاهی، دانشگاه هرمزگان،1381
16.    کارگاه تخصصی نحوه توسعه و گسترش نهضت داوطلبی در ورزش، دانشگاه بوعلی سینا همدان،1382
17.    کارگاه تخصصی برنامه ریزی ورزش دانشگاهها (فوق برنامه ) ، دانشگاه بوعلی سینا همدان،1382
18.    سمینار ملی استفاده از اطلاعات موجود در اوراق ثبت اختراع ، پژوهشگاه صنعت نفت،1383
19.    کارگاه تخصصی مهارتهای تدوین و انتشار مقاله های علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ، 1386
20.    همایش ورزش و مهندسی ، آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ایران ، 1386
21.    سمینار هم اندیشی استعدادیابی ، دانشگاه گیلان ، 1386
22.    دوره پژوهشی-آموزشی روش تحقیق باتاکیدبراعتبار،پایایی وتفسیرr,R ،پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی،1386
23.    کارگاه تخصصی  why assess vertical jump performance in physical activity and sport، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, جزیره کیش، 1386
24.    کارگاه تخصصی  Movement analysis  ، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , جزیره کیش، 1386
25.    کارگاه تخصصی Dynamic balance in sport ، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , جزیره کیش، 1386