مدیریت نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه

 


مدیر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه

 

سازمان ها به منظور تحقق اهداف مشخصی شکل می‌گیرند. از این رو لازم است همواره کیفیت و عملکرد آنها مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصل، مسیر فعالیت ها و اقدامات هدایت گردد.
 یکی از وظایف هر مجموعه، شناخت وضعیت موجود، آگاهی از میزان تحقق رسالت ها و اهداف معین شده فرادستی و ارزیابی حرکت آن در مسیر راهبردها و برنامه های تعریف شده برای رسیدن به اهداف است. ارتقاء کارآمدی سیستم و رصد فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، خود برای حرکت به سمت تعالی از ضرورت های وجود نظارت بر عملکرد و ارزیابی هر سازمانی است. از این رو  براساس ماده 5 اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، در هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وپژوهشی، مدیریت نظارت و ارزیابی تحت نظر مستقیم ریاست مؤسسه شکل می‌گیرد که اشراف و کارکرد دفتر مذکور، در هر سیستمی بر سایر کارکردها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
 
اهداف
به‌طورکلی هدف ارزیابی پژوهشگاه  کمک به تصمیم‌گیری، بازنگری و بازخورد در سطوح مختلف اجرای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، علمی- اجرایی و فرهنگی است  و شامل موارد زیر هست:

 • شناسایی وضعیت موجود  پژوهشگاه  برم بنای عملکرد و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها به‌صورت ارزیابی ادواری سه‌ماهه از همکرد پژوهشگاه و در راستای شاخص‌های نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • بهبود تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده
 • ارتقاء توانمندی پژوهشگاه در ارائه خدمات کیفی و کمی و رقابت‌پذیری در فضای ملی و بین‌المللی  
 • اهم  وظایف
 • اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت متبوع در خصوص ارزیابی عملکرد پژوهشگاه به‌ویژه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی.
 • جمع‌آوری اطلاعات وادار موردنیاز در چهارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و تهیه گزارش برای ارسال به مبادی ذی‌ربط.
 • همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم.
 • تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی پژوهشی، فرهنگی دانشجویی اجرایی و... و ارائه آن به ریاست پژوهشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم در مقاطع زمانی معین.
 • زریابی ارتقا کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی،  پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و  اجرایی و میزان کارایی برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین‌شده.
 • بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های پژوهشی و واحدهای تابعه پژوهشگاه و ارائه گزارش به معاونت‌های ذی‌ربط پژوهشگاه.
 • بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در پژوهشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش پژوهشگاه.
 • نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ربط.
 • تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم درزمینه نظارت و ارزیابی
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پژوهشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست پژوهشگاه و یا معاونت‌های ذی‌ربط

کلید واژه ها: مدیریت نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه نظارت ارزیابی کنترل پروژه