کنترل و یادگیری حرکتی

اثر تمرین تکلیف دوگانه و منفرد بر وی‍ژگی های تعادل گام برداری مردان سالمند

اثر تمرینات انتقال وزن بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

اثر تمرینات حسی بر پارامتر های کینماتیکی گام برداری،تعادل کارکردی وترس از افتادن تعادل زنان سالمندان

اثر تمرینات راه رفتن روی سنگ فرش و پوشیدن صندل های دارای کفی برجسته بر تعادل ایستا، پویا و کارکردی و ترس از افتادن سالمندان

آزمون مدل عوامل فردی، بین فردی، شناختی واجتماعی تأثیر گذار بر مشارکت ورزشی سالمندان

بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه خودپنداره و شناسایی عوامل موثر بر آن و دانش آموزان شهر تهران

بررسی رابطه عملکرد حرکتی، سلامتی روانی و کیفیت زندگی مردان سالمند خانه های شهر تهران

بررسی ساختار قامتی و عملکرد حرکتی زنان روستایی استان تهران

بررسی نقش عناصر «روی» و «آهن» در رشد بدنی ، حافظه ،یادگیری و فعالیت حرکتی موش های جوان

بهینه سازی و اعتبار یابی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی

تاثیر الگوی شنیداری بر قابلیت تشخیص خطا و یادگیری تکلیف زمانبندی

تاثیر برنامه های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی

تاثیر سطوح متفاوت انگیزشی بر یادگیری تکالیف ادراکی حرکتی ساده وپیچیده

تاثیر نحوه ارائه بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامترها

تاثیر نوع جلب توجه الگوی مشاهده ای بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

تاثیریک برنامه تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر اکتساب و یادداری برخی مهارت¬های بینایی و ورزشی

تحلیل محتوا و مقایسه نشریه های تخصصی رفتار حرکتی  و روانشناسی ورزشی کشور

تعیین  نیمرخ شاخص های استعدادیابی  در رشته تکواندوکاران( زنان) ایران

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه های ادراک موفقیت  ورزشی (POSQ) در دوره های کودکی و بزرگسالی

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه های انگیزش شرکت در فعالیت های بدنی وتکلیف –گرایی و خود-گرایی

تعیین اعتبار و پایایی سه پرسشنامه ورزش گرایی در بین دانش آموزان ، دانشجویان و ورزشکاران

تعیین اعتبار و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه خودپنداره بدنی در دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مختلف شهر تهران

تعیین اعتبارو پایایی پرسشنامه خود ادراکی جسمانی PSPP و رابطه نیمرخ خود

تعیین روایی ،پایایی وهنجاریابی آزمون تقسیم وتعویض توجه در ورزشکاران کشور

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS) وبررسی عوامل مرتبط با آن

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویر سازی حرکت (MIQ) وبررسی عوامل مرتبط با آن

تعیین روائی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه چند بعدی انتظار از نتیجه تمرینی در سالمندان

تعیین روایی وپایایی دو پرسشنامه حالات خلقی برومز  وکمال گرایی ورزشی

تعیین روایی، پایایی و هنجار پرسشنامه راهبردهای

تهیه ابزار و اعتبار یابی آنها در اندازه گیری عملکرد حرکتی کودکان 3 تا 6 ساله مراکز پیش دبستانی شهر تهران

فعالیت ورزشی در رشته های مختلف بر بلوغ اجتماعی  و هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه های استان خراسان رضوی

مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی

مقایسه اثربخشی تمرینات KSD  و ورزش در آب بر سلامت روانی ،تعادل وبرخی عوامل منتخب آمادگی جسمانی موثر بر حفظ قامت در زنان سالمند بالای 65 سال

مقایسه ترتیب ارائه تصویر سازی ذهنی و حرکتی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری مهارتهای منتخب فوتبال

مقایسه تصویر بدنی مردان و زنان بزرگسال شهر تهران و رابطه آن با ترکیب بدنی و تیپ بدنی

مقایسه کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با برخی ویژگی های روانشناختی ورزشکاران رشته های مختلف تیم های ملی دانشجویان کشور با غیرورزشکاران

هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس¬های بالینی عملکرد حرکتی در کم شنوایان با سطح شنوایی متوسط

کلید واژه ها: کنترل و یادگیری حرکتی