مطالب مرتبط با کلید واژه

کنترل و یادگیری حرکتی


کنترل و یادگیری حرکتی

اثر تمرین تکلیف دوگانه و منفرد بر وی‍ژگی های تعادل گام برداری مردان سالمند اثر تمرینات انتقال وزن بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند اثر تمرینات حسی بر پارامتر های کینماتیکی گام برداری،تعادل کارکردی وترس از افتادن تعادل زنان سالمندان اثر تمرینات ...