آسیب شناسی ورزشی

هنجار سازی وزن کوله پشتی برای دانش آموزان ایرانی

مقایسه وضعیت قامت ایستا وپویا  بین زمانهای مختلف روز و روزهای متوالی در ورزشکاران

مرور نظام مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری های وضعیتی در دانش آموزان ایران

گونیامتر حس عمقی مچ پا

شناسایی میزان شیوع ضعف های وضعیتی ستون فقرات( اسکلتی- عضلانی) پسران نوجوان و جوان ایران و برخی از مهمترین عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دو گروه

رابطه بین راستای استاتیک اندام تحتانی و آسیب¬های بازیکنان نوجوان فوتبال

تهیه نورم انحناهای ستون فقرات ، پشتی (کایفوزیس) وکمری (لوردوزیس)، در جامعه ایران

تعیین شاخص وضعیت اندام تحتانی (زانوی ضربدری ، زانوی پرانتزی ،زانوی عقب رفته وکف پا)در زنان ومردانی ایرانی

تعیین اعتبار وپایایی مجموعه آزمون های آمادگی جسمانی براکپورت در نوجوانان کم توان ذهنی شهر تهران

تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کاهش درد، افزایش عملکرد و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به سندرم فیبرومیالژی

تاثیر یک برنامه 6 هفته ای تمرینات عصبی عضلانی با تخته تعادل بر حس ثبات و کنترل پاسچرال پویا ورزشکاران پسر مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا

تاثیر برنامه گرم کردن جامع فیفا  در پیشگیری از بروز آسیبهای بازیکنان فوتبال مرد جوان ایران

پیش بینی آسیب های مچ پا و زانو بوسیله آزمون تعادل ایستا

بررسی مقایسه سه روش تمرین درمانی

بررسی فراتحلیلی در تحقیق های پوسچرال با استفاده از آزمون نیویورک

بررسی سطح سلامت جسمانی دانشجویان ورزشکار سراسر کشور (شرکت کننده در المپیاد ورزشی کرمان)

بررسی رده های وزنی دانش آموزان وارتباط آن با ناهنجاریهای  وضعیتی دانش آموزان

کلید واژه ها: آسیب شناسی ورزشی