چکیده طرح های پژوهشی

آسیب شناسی ورزشی

 • تهیه نورم انحناهای ستون فقرات پشتی دکتر رضا رجبی
 • بررسی رده های وزنی دانش آموزان دکتر فرهاد رحمانی نیا
 • بررسی سطح سلامت دکتر شهرام آهنجان
 • بررسی فرا تحلیلی در تحقیق های پوسچرال دکتر حبیب هنری
 • بررسی مقایسه سه روش تمرین درمانی دکتر محمد حسین علیزاده
 • تاثیر یک برنامه 12 هفته ای تمرینات اصلاحی دکتر فواد صیدی
 • تاثیر یک برنامه 6 هفته ای تمرینات عصبی عضلانی دکتر هادی صمدی
 • تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس دکتر صدرالدین شجاع الدین
 • تعیین اعتبار و پایایی مجموعه آزمون های آمادگی جسمانی دکتر حسین پورسلطانی
 • مقایسه وضعیت قامت ایستا و پویا دکتر علی شریف نژاد
 • هنجارسازی وزن کوله پشتی دکتر حسن دانشمندی
 • تعیین شاخص وضعیت اندام تحتانی دکتر رضا رجبی
 • گونیا متر حس عمقی دکتر رضا رجبی
 • شناسایی میزان شیوع ضعف های وضعیتی ستون فقرات دکتر محمد حسین علیزاده
 • رابطه بین راستای استاتیک اندام تحتانی دکتر مصطفی زارعی

 
مدیریت ورزشی

 • ارائه الگوی مناسب بر ای سالن ها دکترعلی اصغر رواسی
 • ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی دکتر غلامرضاشعبانی بهار
 • ارزیابی نحوه اجرای برنامه های مصوب دکتر سید نصراله سجادی
 • ارزیابی نقش مربیان خارجی دکتر محمداسماعیل افضل پور
 • استعدادیابی و گزینش ورزشکاران با کیفیت آقای کوروش فردوسیان
 • آسیب شناسی انجمن های ورزشی دکتر حسین پورسلطانی
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدات دکترسید امیر احمد مظفری
 • بررسی پایایی روایی و تعیین ساختار دکتر بهرام یوسفی
 • بررسی تعهد حرفه ای و سازمانی دکترحسین پورسلطانی
 • بررسی رفتارهای جمعی هواداران باشگاههای آقای محسن صفابخش
 • بررسی علل موثر بر گرایش دانشجویان آقای محمود شارع پور
 • بررسی علل ناکامی تیم های ملی فوتبال دکتر سیدنصراله سجادی
 • بررسی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی دکترناهید اتقیا
 • بررسی میزان آشنایی مربیان معلمان آقای حمید فروغی پور
 • بررسی وضع موجود و تدوین بدمینتون دکتراحمد فرخی
 • بررسی وضع موجودو تدوین دکتر علی اصغر رواسی
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص هادکتر خسروابراهیم
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص ها دکتر رضاقراخانلو
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص ها شنا دکتر عباسعلی گائینی
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص ها هندبال دکتر علی محمد امیرتاش
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی دو میدانی دکتر عیدی علیجانی
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های بسکتبال دکتر مهدی نمازی زاده
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های کشتی دکتر بهرام یوسفی
 • برسی ابعاد کیفیت خدمات دکتر رضا اندام
 • تاریخ تربیت بدنی و ورزش وزارت دکترسیدنصراله سجادی
 • تبیین جایگاه برند پژوهشگاه دکتر مهدی رسولی
 • تحلیل محتوای کتاب آزمایشی تربیت بدنی دکتر آمنه رضوی
 • تحلیل نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد دکترحسن اسدی
 • تدوین اهداف کلان سیاست ها دکترمهرزاد حمیدی
 • تدوین نظام جامع ورزش سید امیر احمد مظفری
 • تدوین نظام نظارتی و ارزیابی دکتر مهرعلی همتی نژاد
 • تعیین اعتبار و پایایی ارزیابی 360 دکتر حسین پورسلطانی
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه دکتر حسین پورسلطانی
 • تعیین اولویت های پژوهش دکتر محمد حسین علیزاده
 • تعیین اولویت های پژوهشی دکترمعرفت سیاهکوهیان
 • تعیین نیمرخ شاخص های استعدادیابی آقای محمد رضابیات
 • تعیین و اولویت بندی و عوامل انگیزشی دکتر یوسفی
 • تقاضا محوری در پژوهش های علوم دکتر ابوالفضل فراهانی
 • تهیه و تدوین برنامه درسی کارشناسی دکترمینو باسامی
 • تهیه و تدوین برنامه و گرایش دکترعباسعلی گائینی
 • تهیه و تدوین برنامه و گرایش ها جدید دکتری دکترعباسعلی گائینی
 • توصیف موانع شرکت بانوان دکتر فاطمه سلامی
 • توصیف و ارزشیابی پنجمین المپیاد ورزشی دکترعلی محمد امیرتاش
 • جایگاه ورزش های تفریحی در اوقات فراغت دکترفریدون تندنویس
 • چالش های مدیران ورزش دکتر نصراله سجادی
 • چالش های مدیریت ورزش قهرمانی دکتر محمد جوادی پور
 • راهکارهای توسعه ورزش همگانی دکتر رضا اندام
 • سیر و تحول تاریخ ورزش دانشجویی دکتر مهرزاد حمیدی
 • شناسایی موانع و مشکلات پژوهش دکتررضا قراخانلو
 • طراحی نظام نامه اخلاقی اعضای هیات علمی دکتر حسین پورسلطانی
 • طراحی و تدوین الگوی عوامل موثر دکتر محمود گودرزی
 • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه دکترنازنین راسخ
 • طراحی و تدوین دوره های تخصصی دکتر عباسعلی گائینی
 • طرح آزمایشی بخش عملی گزینش دکتر فریده هادوی
 • عوامل موثر در گرایش به کاراته گزینش دکتر سعید دباغ نیکو خصلت
 • مطالعه تطبیقی داوطلبی در ورزش دکتر فریده هادوی
 • مطالعه عوامل موثر بر بروز و گسترش دکتر محمود گودرزی
 • مطالعه و بازنگری آزمون وروی دکتر مجید کاشف
 • مقایسه سطح یادگیری سازمانی امین غلامی
 • مقایسه مدیریت دانش در ادارات کل تربیت بدنی آقای مهدی نظری
 • مقایسه و توصیف ساختار تشکیلاتی و برنامه ای دکتر محمدرضا کردی
 • مقایسه وضعیت باشگاههای لیگ حرفه ای دکتر محمد خبیری
 • نیازسنجی اقشار مختلف زنان دکترناهید اتقیا
 • وضعیت پایان نامه های تربیت بدنی دکتر خلجی

 
کنترل و یادگیری حرکتی

 • اثر تمرینات حسی بر پارامترهای کینماتیکی دکتر ملیحه نعیمی کیا
 • بررسی اثرات اقامت در اردوی آمادگی آقای مسعود حاجی رسولی
 • بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه خودپنداره دکتر عباس بهرام
 • بررسی عملکرد حرکتی سلامت روانی دکترداریوش خواجوی
 • بررسی نقش عناصر روی و آهن دکترمحمود شیخ
 • بهنه سازی و اعتبار یابی دستگاه اندازه گیری دکتر عباس بهرام
 • تاثر نوع جلب توجه الگوی مشاهده ای دکتر محسن شفیع زاده
 • تاثیر الگوی شنیداری بر قابلیت تشخیص خطا دکتر شفیع زاده
 • تاثیر سطوح متفاوت انگیزشی بر یادگیری دکتررسول حمایت طلب
 • تاثیر نحوه ارائه بازخورد آگاهی دکتر محسن شفیع زاده
 • تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بینایی خانم الهام عظیم زاده
 • تاثیر یک برنامه منتخب آمادگی روانی بر سطح عملکرد ورزشکاران دختر خانم شمسی صنعتی منفرد
 • تعیین اعتبار و پایایایی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی دکتر مهدی سهرابی
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه منابع اعتماد دکتر شفیع زاده
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه های ادراک دکتر جواد فولادیان
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه های اگیزش دکتر محسن شفیع زاده
 • تعیین اعتبار و پایایی سه پرسشنامه دکترعباس بهرام
 • تعیین اعتبار و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه خود پنداره دکترعباس بهرام
 • تعیین روایی پایایی و هنجار پرسشنامه دکترمهدی شهبازی
 • تعیین روایی وپایایی پرسشنامه آمادگی دکتر علیرضا فارسی
 • تعیین روایی و پایایی دو پرسشنامه حالات خلفی دکتر احمد فرخی
 • تعیین روایی و پایایی سه پرسشنامه دکتر سید محمد کاظم واعظ
 • تعیین روائی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خانم مریم کاویاتی
 • تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی آزمون تقسیم دکترعلیرضا بهرامی
 • تعیین نیمرخ شاخص های استعدادیابی دکترالهه عرب عامری
 • مقایسه ترتیب ارائه تصویر سازی ذهنی و حرکتی دکتر علیرضا فارسی
 • مقایسه تصویر بدنی مردان و زنان برگسال دکتر عباس بهرام
 • مقایسه کنترل تولید نیرو و تنظیم دکترامین غلامی

فیزیولوژی ورزشی

 • اثر تمرینات مقاومتی بر شخص های دکترنادر رهنما
 • اثر روزه داری و فعالیت بدنی منظم دکتر مینو باسامی
 • اثر کوتاه مدت تمرینات کششی ایستا و پویا دکتر محمد شریعت زاده
 • ارتباط بین عملکرد با کارایی قلبی دکترعباسعلی گائینی
 • ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی دکتر علی اصغررواسی
 • ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی دکترحمید آقاعلی نژاد
 • ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی دکترحمید محبی
 • ارزیابی روایی و پایایی چربی سنج های دکترعباسعلی گائینی
 • برآورد روائی سنجی پرسشنامه دکتربختیار ترتیبیان
 • بررسی ارتباط بین اکسیداسیون دکترمحمد اسماعیل افضل پور
 • بررسی پلی مورفیسم ژنهای دکتر منصور اسلامی
 • بررسی تاثیر سن وانرژی مصرفی دکترسجاد احمدی زاد
 • بررسی رابطه فعالیت های آزاد دکترحسن خلجی
 • بررسی میزا نوع و علل مصرف غذایی دکتر رامین امیر ساسان
 • بررسی و جمع بندی کلیه تحقیقات دکترمحمد اسماعیل افضل پور
 • تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی دکترمینوباسامی
 • تاثیر پاسخ وابسته به تعداد جلسات دکتر رحمان سوری
 • تاثیر تمرینات مقاومتی دکتر فرهاد رحمانی نیا
 • تاثیر تمرینات نروفیدبک بر سه متغیر دکتر سمیه نامدار
 • تاثیر تمرین تعادلی قدرتی و ترکیبی دکتر عفت بمبئی چی
 • تاثیر تمرین هوازی و بی تمرینی دکترفرزاد ناظم
 • تاثیر دوروزه تمرین مقاومتی دکتر فاطمه شب خیز
 • تاثیر سم بر سازگاری های جسمانی ناشی خانم فرناز ترابی
 • تاثیر شدت و حجم فعالیت مقاومتی دکتر مینو باسامی
 • تاثیر فعالیت مقاومتی دایره ای و هایپر تروفی دکتر مینو باسامی
 • تاثیر مصرف حاد مکمل کراتین دکتر خسرو ابراهیم
 • تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین دکتر سعید نقیبی
 • تاثیر مصرف مکمل کراتین بی کربنات دکتر ضیاء فلاح محمدی
 • تاثیر مکمل دهی حاد و کوتاه مدت کوآنزیم دکتر افشارجعفری
 • تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت دکترسعید نقیبی
 • تاثیر یک دوره برنامه نمرینی منتخب خانم زهرا سرلک
 • تدوین نیمرخ فعالیت بدنی دکترعبدالحمید حبیبی
 • تدوین هنجارهایابی ازمون دویدن دکترمعرفت سیاهکوهیان
 • تعیین آستانه بی هوازی دکتر معرفت سیاهکوهیان
 • تعیین روایی دستگاه اندازه گیری توان دکتر وازگن میناسیان
 • تعیین ویژگی های پوست شناختی انگشتان دکتر شادمهر میردار
 • جامعه ایرانی و ارزیابی ارتباط دکتر رضاقراخانلو
 • شناسایی موانع و مشکلات پژوهش دکتر رضاقراخانلو
 • طراحی و تدوین نورم های عوامل آمادگی جسمانی دکتر وازگن میناسیان
 • عوامل همبسته با بیماری با دکتروحید تادیبی
 • مقایسه 8 هفته تمرینات سرعتی دکتر حکیم فرجی
 • مقایسه تاثریر سه مدل تمرین ترکیبی دکترمحمدرضا کردی
 • مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی دکترهادی روحانی

 
روانشناسی ورزشی

 • بررسی اثرات اقامت در اردوی آمادگی دکتر مسعود حاجی رسولی
 • بررسی اثر یک برنامه تمرینی سه ماهه دکتر منصورصاحب الزمانی
 • بررسی روایی و پایایی نسخه 2 دکترشهرزاد طهماسبی
 • بررسی ویژگی های منتخب جمعیت شناختی دکتر واعظ
 • تاثیر تمرینات یوگا بر بهبود وضعیت دکتر علیرضاآقابابا
 • تاثیر یک برنامه منتخب آمادگی روانی شمسی صنعتی منفرد
 • تعیین روایی و پایایی سه پرسشنامه آمادگی دکتر واعظ
 • تعیین روایی و پایایی مقیاس پرخاشگری زهرا فتحی
 • توصیف ویژگی های روانشناختی اعضای تیم دکتر واعظ
 • ساخت و و استانداردسازی مقیاس دکترحمید یعقوبی
 • شناسایی منابع استرس ورزشکاران دکتربهروز عبدلی
 • مطالعه الگوی فیزیولوژیک پرتاب آزاد بسکتبال دکتر واعظ
 • مطالعه مقیاس های عملکرد و تغییرات انگیختگی دکتر واعظ
 • ویژگی های روان سنجی پرسش نامه دکتر امیرشمس

کلید واژه ها: طرح های پژوهشی