آسیب شناسی المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو

۰۵ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۱ کد : ۷۸۳ معاونت پژوهشی اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۸۴
طرح پژوهشی آسیب شناسی المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی خاتمه یافت
آسیب شناسی المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو


المپیادهای ورزشی برای دانشجویان نشاط‌آفرین است. المپیاد ورزشی علاوه بر ارتقای ورزش ارتقای مسائل معرفتی و اخلاقی و رسیدن به درجات رشد و تعالی را نیز به دنبال دارد. ترویج ورزش دانشگاهی موجب توسعه فرهنگ ورزشی و همچنین ورزش عمومی در میان آحاد جامعه مخصوصاً جوانان و همچنین موجب شورونشاط و تحرک در میان دانشجویان می‌گردد که این خود پویایی هرچه بیشتر محیط دانشگاه را سبب خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، " طرح پژوهشی آسیب‌شناسی المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو" توسط دکتر محسن اسمعیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه (همکاران طرح دکتر رضا قاسم نژاد، دکتر احمد محمودی و دکتر محمد پورکیانی) انجام و پایان یافت.

هدف از این تحقیق با توجه به ماهیت اجرایی کار، برای انجام مصاحبه دانشگاهی، جامعه آماری تحقیق را مدیران و معاونین اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان و مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه¬ها و کارشناسان صاحب‌نظر در حوزه ورزش دانشجویی که در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی موضوع تحقیق آگاه و مشغول به فعالیت بودند؛ تشکیل دادند.
این افراد، به‌صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع تحقیق انتخاب شدند. پس از تجزیه‌وتحلیل مصاحبه ها، داده های خام اولیه جهت دسته‌بندی عوامل استخراج گردید.
نهایتاً بر اساس تحلیل مصاحبه ها 19 عامل یا مقوله فرعی استخراج شد. درنهایت از دسته های مقوله‌های فرعی 5 مقوله اصلی به دست آمد. بر اساس نتایج در شرایط عالی عواملی از قبیل تشکیل تیم های ملی، سلامتی و تندرستی، زیرساخت های، شناسایی نقاط ضعفی و نقاط قوت به دست آمدند. در عوامل زمینه ای حاصل از مصاحبه ها لزوم توجه فدراسیون ملی و توجه به پژوهش های کاربردی بود. در عوامل مداخله‌گر تربیت و توسعه نیروی انسانی متخصص و بازنگری در برخی آیین‌نامه‌ها به دست آمد.
ازنظر خبرگان مهم‌ترین راهبردها؛ گزینش رشته ها، بازاریابی، انتخاب میزبانی، عوامل مدیریتی، برنامه‌ریزی و منابع مالی بودند و پیامدهای آنها، توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه ساختاری و مدیریتی، توسعه فنی توسعه فرهنگی ورزش دانشجویی می باشد. درنهایت بر اساس نتایج مدل عملیاتی پژوهش، کاهش تعداد مناطق از 10 به ۸ موجب کاهش تعداد برگزاری رویدادها می شود این امر باعث تعدیل هزینه مسابقات و رعایت عدالت توزیع میزبانی به سایر دانشگاه ها خواهد شد.


 

کلید واژه ها: طرح پژوهشی آسیب شناسی ورزش دانشجویی


نظر شما :