مدیریت ورزشی

 • ارائه الگوی مناسب بر ای سالن ها دکترعلی اصغر رواسی
 • ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی دکتر غلامرضاشعبانی بهار
 • ارزیابی نحوه اجرای برنامه های مصوب دکتر سید نصراله سجادی
 • ارزیابی نقش مربیان خارجی دکتر محمداسماعیل افضل پور
 • استعدادیابی و گزینش ورزشکاران با کیفیت آقای کوروش فردوسیان
 • آسیب شناسی انجمن های ورزشی دکتر حسین پورسلطانی
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدات دکترسید امیر احمد مظفری
 • بررسی پایایی روایی و تعیین ساختار دکتر بهرام یوسفی
 • بررسی تعهد حرفه ای و سازمانی دکترحسین پورسلطانی
 • بررسی رفتارهای جمعی هواداران باشگاههای آقای محسن صفابخش
 • بررسی علل موثر بر گرایش دانشجویان آقای محمود شارع پور
 • بررسی علل ناکامی تیم های ملی فوتبال دکتر سیدنصراله سجادی
 • بررسی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی دکترناهید اتقیا
 • بررسی میزان آشنایی مربیان معلمان آقای حمید فروغی پور
 • بررسی وضع موجود و تدوین بدمینتون دکتراحمد فرخی
 • بررسی وضع موجودو تدوین دکتر علی اصغر رواسی
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص هادکتر خسروابراهیم
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص ها دکتر رضاقراخانلو
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص ها شنا دکتر عباسعلی گائینی
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص ها هندبال دکتر علی محمد امیرتاش
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی دو میدانی دکتر عیدی علیجانی
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های بسکتبال دکتر مهدی نمازی زاده
 • بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های کشتی دکتر بهرام یوسفی
 • برسی ابعاد کیفیت خدمات دکتر رضا اندام
 • تاریخ تربیت بدنی و ورزش وزارت دکترسیدنصراله سجادی
 • تبیین جایگاه برند پژوهشگاه دکتر مهدی رسولی
 • تحلیل محتوای کتاب آزمایشی تربیت بدنی دکتر آمنه رضوی
 • تحلیل نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد دکترحسن اسدی
 • تدوین اهداف کلان سیاست ها دکترمهرزاد حمیدی
 • تدوین نظام جامع ورزش سید امیر احمد مظفری
 • تدوین نظام نظارتی و ارزیابی دکتر مهرعلی همتی نژاد
 • تعیین اعتبار و پایایی ارزیابی 360 دکتر حسین پورسلطانی
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه دکتر حسین پورسلطانی
 • تعیین اولویت های پژوهش دکتر محمد حسین علیزاده
 • تعیین اولویت های پژوهشی دکترمعرفت سیاهکوهیان
 • تعیین نیمرخ شاخص های استعدادیابی آقای محمد رضابیات
 • تعیین و اولویت بندی و عوامل انگیزشی دکتر یوسفی
 • تقاضا محوری در پژوهش های علوم دکتر ابوالفضل فراهانی
 • تهیه و تدوین برنامه درسی کارشناسی دکترمینو باسامی
 • تهیه و تدوین برنامه و گرایش دکترعباسعلی گائینی
 • تهیه و تدوین برنامه و گرایش ها جدید دکتری دکترعباسعلی گائینی
 • توصیف موانع شرکت بانوان دکتر فاطمه سلامی
 • توصیف و ارزشیابی پنجمین المپیاد ورزشی دکترعلی محمد امیرتاش
 • جایگاه ورزش های تفریحی در اوقات فراغت دکترفریدون تندنویس
 • چالش های مدیران ورزش دکتر نصراله سجادی
 • چالش های مدیریت ورزش قهرمانی دکتر محمد جوادی پور
 • راهکارهای توسعه ورزش همگانی دکتر رضا اندام
 • سیر و تحول تاریخ ورزش دانشجویی دکتر مهرزاد حمیدی
 • شناسایی موانع و مشکلات پژوهش دکتررضا قراخانلو
 • طراحی نظام نامه اخلاقی اعضای هیات علمی دکتر حسین پورسلطانی
 • طراحی و تدوین الگوی عوامل موثر دکتر محمود گودرزی
 • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه دکترنازنین راسخ
 • طراحی و تدوین دوره های تخصصی دکتر عباسعلی گائینی
 • طرح آزمایشی بخش عملی گزینش دکتر فریده هادوی
 • عوامل موثر در گرایش به کاراته گزینش دکتر سعید دباغ نیکو خصلت
 • مطالعه تطبیقی داوطلبی در ورزش دکتر فریده هادوی
 • مطالعه عوامل موثر بر بروز و گسترش دکتر محمود گودرزی
 • مطالعه و بازنگری آزمون وروی دکتر مجید کاشف
 • مقایسه سطح یادگیری سازمانی امین غلامی
 • مقایسه مدیریت دانش در ادارات کل تربیت بدنی آقای مهدی نظری
 • مقایسه و توصیف ساختار تشکیلاتی و برنامه ای دکتر محمدرضا کردی
 • مقایسه وضعیت باشگاههای لیگ حرفه ای دکتر محمد خبیری
 • نیازسنجی اقشار مختلف زنان دکترناهید اتقیا
 • وضعیت پایان نامه های تربیت بدنی دکتر خلجی

کلید واژه ها: مدیریت ورزشی