آسیب شناسی ورزشی

 • تهیه نورم انحناهای ستون فقرات پشتی / دکتر رضا رجبی
 • بررسی رده های وزنی دانش آموزان / دکتر فرهاد رحمانی نیا
 • بررسی سطح سلامت / دکتر شهرام آهنجان
 • بررسی فرا تحلیلی در تحقیق های پوسچرال / دکتر حبیب هنری
 • بررسی مقایسه سه روش تمرین درمانی / دکتر محمد حسین علیزاده
 • تاثیر یک برنامه 12 هفته ای تمرینات اصلاحی / دکتر فواد صیدی
 • تاثیر یک برنامه 6 هفته ای تمرینات عصبی عضلانی / دکتر هادی صمدی
 • تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس / دکتر صدرالدین شجاع الدین
 • تعیین اعتبار و پایایی مجموعه آزمون های آمادگی جسمانی / دکتر حسین پورسلطانی
 • مقایسه وضعیت قامت ایستا و پویا / دکتر علی شریف نژاد
 • هنجارسازی وزن کوله پشتی / دکتر حسن دانشمندی
 • تعیین شاخص وضعیت اندام تحتانی / دکتر رضا رجبی
 • گونیا متر حس عمقی دکتر / رضا رجبی
 • شناسایی میزان شیوع ضعف های وضعیتی ستون فقرات / دکتر محمد حسین علیزاده
 • رابطه بین راستای استاتیک اندام تحتانی / دکتر مصطفی زارعی

کلید واژه ها: آسیب شناسی ورزشی