فیزیولوژی ورزشی

 • اثر تمرینات مقاومتی بر شخص های دکترنادر رهنما
 • اثر روزه داری و فعالیت بدنی منظم دکتر مینو باسامی
 • اثر کوتاه مدت تمرینات کششی ایستا و پویا دکتر محمد شریعت زاده
 • ارتباط بین عملکرد با کارایی قلبی دکترعباسعلی گائینی
 • ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی دکتر علی اصغررواسی
 • ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی دکترحمید آقاعلی نژاد
 • ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی دکترحمید محبی
 • ارزیابی روایی و پایایی چربی سنج های دکترعباسعلی گائینی
 • برآورد روائی سنجی پرسشنامه دکتربختیار ترتیبیان
 • بررسی ارتباط بین اکسیداسیون دکترمحمد اسماعیل افضل پور
 • بررسی پلی مورفیسم ژنهای دکتر منصور اسلامی
 • بررسی تاثیر سن وانرژی مصرفی دکترسجاد احمدی زاد
 • بررسی رابطه فعالیت های آزاد دکترحسن خلجی
 • بررسی میزا نوع و علل مصرف غذایی دکتر رامین امیر ساسان
 • بررسی و جمع بندی کلیه تحقیقات دکترمحمد اسماعیل افضل پور
 • تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی دکترمینوباسامی
 • تاثیر پاسخ وابسته به تعداد جلسات دکتر رحمان سوری
 • تاثیر تمرینات مقاومتی دکتر فرهاد رحمانی نیا
 • تاثیر تمرینات نروفیدبک بر سه متغیر دکتر سمیه نامدار
 • تاثیر تمرین تعادلی قدرتی و ترکیبی دکتر عفت بمبئی چی
 • تاثیر تمرین هوازی و بی تمرینی دکترفرزاد ناظم
 • تاثیر دوروزه تمرین مقاومتی دکتر فاطمه شب خیز
 • تاثیر سم بر سازگاری های جسمانی ناشی خانم فرناز ترابی
 • تاثیر شدت و حجم فعالیت مقاومتی دکتر مینو باسامی
 • تاثیر فعالیت مقاومتی دایره ای و هایپر تروفی دکتر مینو باسامی
 • تاثیر مصرف حاد مکمل کراتین دکتر خسرو ابراهیم
 • تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین دکتر سعید نقیبی
 • تاثیر مصرف مکمل کراتین بی کربنات دکتر ضیاء فلاح محمدی
 • تاثیر مکمل دهی حاد و کوتاه مدت کوآنزیم دکتر افشارجعفری
 • تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت دکترسعید نقیبی
 • تاثیر یک دوره برنامه نمرینی منتخب خانم زهرا سرلک
 • تدوین نیمرخ فعالیت بدنی دکترعبدالحمید حبیبی
 • تدوین هنجارهایابی ازمون دویدن دکترمعرفت سیاهکوهیان
 • تعیین آستانه بی هوازی دکتر معرفت سیاهکوهیان
 • تعیین روایی دستگاه اندازه گیری توان دکتر وازگن میناسیان
 • تعیین ویژگی های پوست شناختی انگشتان دکتر شادمهر میردار
 • جامعه ایرانی و ارزیابی ارتباط دکتر رضاقراخانلو
 • شناسایی موانع و مشکلات پژوهش دکتر رضاقراخانلو
 • طراحی و تدوین نورم های عوامل آمادگی جسمانی دکتر وازگن میناسیان
 • عوامل همبسته با بیماری با دکتروحید تادیبی
 • مقایسه 8 هفته تمرینات سرعتی دکتر حکیم فرجی
 • مقایسه تاثریر سه مدل تمرین ترکیبی دکترمحمدرضا کردی
 • مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی دکترهادی روحانی

کلید واژه ها: فیزیولوژی ورزشی