مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

دکتر حامد عباسی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 

وظایف

 • برنامه ریزی طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پژوهشگاه.
 • برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • راهبری، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف پژوهشگاه.
 • گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در پژوهشگاه.
 • برنامه ریزی، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی-دینی.
 • نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی.
 • ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در پژوهشگاه.
 • تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
 • تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.
 • تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شکتر در فعالیت های هنری، اردوها و جشنواره ها.
 • انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.
 • جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط.
 • برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.
 • برگزاری مسابقات داخل پژوهشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
 • برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری مسئولین روابط عمومی.
 • زمینه سازی و بسترسازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان پژوهشگاه، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی.
 • تهیه و ارائه گزارش های مستمر از فعالیت های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی صلاح.
 • برقراری ارتباط با واحدهای مختلف پژوهشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف پژوهشگاه.
   

پست الکترونیک: Hamedabbasi26@gmail.com
تلفن تماس: 88904187 - داخلی 454

کلید واژه ها: مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی