روانشناسی ورزشی

 • بررسی اثرات اقامت در اردوی آمادگی دکتر مسعود حاجی رسولی         l          اینفوگراف
 • بررسی اثر یک برنامه تمرینی سه ماهه دکتر منصورصاحب الزمانی
 • بررسی روایی و پایایی نسخه 2 دکترشهرزاد طهماسبی
 • بررسی ویژگی های منتخب جمعیت شناختی دکتر واعظ
 • تاثیر تمرینات یوگا بر بهبود وضعیت دکتر علیرضاآقابابا
 • تاثیر یک برنامه منتخب آمادگی روانی شمسی صنعتی منفرد
 • تعیین روایی و پایایی سه پرسشنامه آمادگی دکتر واعظ
 • تعیین روایی و پایایی مقیاس پرخاشگری زهرا فتحی
 • توصیف ویژگی های روانشناختی اعضای تیم دکتر واعظ
 • ساخت و و استانداردسازی مقیاس دکترحمید یعقوبی
 • شناسایی منابع استرس ورزشکاران دکتربهروز عبدلی
 • مطالعه الگوی فیزیولوژیک پرتاب آزاد بسکتبال دکتر واعظ
 • مطالعه مقیاس های عملکرد و تغییرات انگیختگی دکتر واعظ
 • ویژگی های روان سنجی پرسش نامه دکتر امیرشمس

کلید واژه ها: روانشناسی ورزشی