کنترل و یادگیری حرکتی

 • اثر تمرینات حسی بر پارامترهای کینماتیکی دکتر ملیحه نعیمی کیا
 • بررسی اثرات اقامت در اردوی آمادگی آقای مسعود حاجی رسولی
 • بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه خودپنداره دکتر عباس بهرام
 • بررسی عملکرد حرکتی سلامت روانی دکترداریوش خواجوی
 • بررسی نقش عناصر روی و آهن دکترمحمود شیخ
 • بهنه سازی و اعتبار یابی دستگاه اندازه گیری دکتر عباس بهرام
 • تاثر نوع جلب توجه الگوی مشاهده ای دکتر محسن شفیع زاده
 • تاثیر الگوی شنیداری بر قابلیت تشخیص خطا دکتر شفیع زاده
 • تاثیر سطوح متفاوت انگیزشی بر یادگیری دکتررسول حمایت طلب
 • تاثیر نحوه ارائه بازخورد آگاهی دکتر محسن شفیع زاده
 • تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بینایی خانم الهام عظیم زاده
 • تاثیر یک برنامه منتخب آمادگی روانی بر سطح عملکرد ورزشکاران دختر خانم شمسی صنعتی منفرد
 • تعیین اعتبار و پایایایی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی دکتر مهدی سهرابی
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه منابع اعتماد دکتر شفیع زاده
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه های ادراک دکتر جواد فولادیان
 • تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه های اگیزش دکتر محسن شفیع زاده
 • تعیین اعتبار و پایایی سه پرسشنامه دکترعباس بهرام
 • تعیین اعتبار و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه خود پنداره دکترعباس بهرام
 • تعیین روایی پایایی و هنجار پرسشنامه دکترمهدی شهبازی
 • تعیین روایی وپایایی پرسشنامه آمادگی دکتر علیرضا فارسی
 • تعیین روایی و پایایی دو پرسشنامه حالات خلفی دکتر احمد فرخی
 • تعیین روایی و پایایی سه پرسشنامه دکتر سید محمد کاظم واعظ
 • تعیین روائی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خانم مریم کاویاتی
 • تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی آزمون تقسیم دکترعلیرضا بهرامی
 • تعیین نیمرخ شاخص های استعدادیابی دکترالهه عرب عامری
 • مقایسه ترتیب ارائه تصویر سازی ذهنی و حرکتی دکتر علیرضا فارسی
 • مقایسه تصویر بدنی مردان و زنان برگسال دکتر عباس بهرام
 • مقایسه کنترل تولید نیرو و تنظیم دکترامین غلامی

کلید واژه ها: کنترل و یادگیری حرکتی