مطالب مرتبط با کلید واژه " کمیسیون فرهنگی ماده 1 آیین نامه ارتقاء "


کمیسیون فرهنگی ماده ۱ آیین نامه ارتقاء

فعالیت هاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى مجموعه اى از فعالیت هاى عضو هیأت علمى که مؤید آمیختگى علم و اخلاق اسلامى و مبتنى بر تقویت و ترویج باورهاى اعتقادى، مذهبى و ملى و مطابق باقانون اساسى و ارزشهاى انقلاب اسلامى است. ...