کمیسیون فرهنگی ماده ۱ آیین نامه ارتقاء

فعالیت هاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى


مجموعه اى از فعالیت هاى عضو هیأت علمى که مؤید آمیختگى علم و اخلاق اسلامى و مبتنى بر تقویت و ترویج باورهاى اعتقادى، مذهبى و ملى و مطابق باقانون اساسى و ارزشهاى انقلاب اسلامى است. این فعالیت ها عبارتند از:
 

بند

موضوع

حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال

حداکثر امتیاز در هر موضوع

حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا

1

تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

تا 4

 

-

2

تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیت ها و همکاری های مؤثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی

تا 3

 

3

مشاوره فرهنگی یا همکاری مؤثر با تشکل های قانونمند دانشجویان، اعضای هیات علمی، طلاب و نهادهای فرهنگی فعال در مؤسسه یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

تا 2

 

4

استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی مؤسسه یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تایید مؤسسه محل خدمت

هر نیم سال تا 7/0

5

5

مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش های مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی (دانشجویان، استادان و کارکنان) با کسب موافقت مؤسسه محل خدمت

1. طراحی، برنامه ریزی و مشارکت در امور فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و علمی برای دانشجویان، اعضای هیات علمی، طلاب و کارکنان

2. عضویت در کمیته های اخلاق مراکز تحقیقاتی، بیمارستان ها و دانشگاه ها

3. سایر فعالیت های مرتبط از قبیل:

الف) عرضه خدمات مشاوره ای علمی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و آموزشی به دانشجویان و طلاب

ب) حضور مستمر و مؤثر در مراکز دانشجویی اعم از کانون ها، مساجد، خوابگاه ها و ...

ج) مشارکت در ترویج علمی و فرهنگی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با تایید کمیسیون تخصصی ذی ربط

د) مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید

تا 4

8

6

استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری با تایید کمیسیون تخصصی ذی ربط

-

5

-

7

کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی و ...)

هر مورد تا 2

8

8

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های آزاداندیشی، نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذی صلاح

1 تا 2

6

9

شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی با ارائه گواهی معتبر (ماده «3» آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی مصوب جلسه 174 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی)

به ازای هر 16 ساعت آموزش 2 امتیاز

10

10

برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی - اسلامی - ایرانی

تا 2

5

حداقل امتیاز لازم از بندهای 1 الی 10

 

 

10

حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهای 1 الی 10

 

30

 

 

 

 

تبصره 1: به منظور بررسى و تعیین امتیازهاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى اعضاى هیأت علمى، در هر مؤسسه کمیسیون فرهنگى با ترکیب زیر تشکیل مى شود:

  1. رئیس مؤسسه به عنوان رئیس کمیسیون
  2. رئیس نهاد در مؤسسه (در مؤسسه هاى فاقد نهاد، نماینده نهاد استان)
  3. معاون فرهنگى یا دانشجویى  فرهنگى و یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیسیون
  4. معاون آموزشی / پژوهشى حسب مورد در مؤسسه هاى آموزشی / پژوهشى
  5. یک نفر عضو هیأت علمى با حداقل مرتبه دانشیارى به انتخاب هیأت اجرایى جذب مؤسسه (در مؤسسه هاى فاقد هیأت اجرایى جذب، نماینده هیأت اجرایى جذب استان) و تأیید رئیس مؤسسه

 

تبصره 2: اعضای کمیسیون در نخستین جلسه، آیین نامه داخلى را در چارچوب مقررات و ضوابط کلى وزارتین تدوین می کنند. آئین نامه شامل نحوه تشکیل جلسه ها، شیوه رأى گیرى، تعیین حد نصاب اعضاى حاضر برای تشکیل جلسه، رأى گیرى و ...است. 

کلید واژه ها: کمیسیون فرهنگی ماده 1 آیین نامه ارتقاء