مطالب مرتبط با کلید واژه " تفاهم نامه ها "


تفاهم نامه ها

در راستای ماموریت های سازمانی و در چارچوب قوانین به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشی و تحقیقاتی مشترک و پیشبرد و استمرار آن، بین سازمان ها و مراکز علمی تفاهم نامه هایی منعقد می ...