بر اساس تحقیقات انجام‌شده

میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی میانسالان از جوانان و سالمندان بیشتر است

۰۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰ کد : ۷۵۸ معاونت پژوهشی اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۵۸
بر اساس یک پژوهش مشخص شد که میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی در میان‌سالان بالاتر از سالمندان و جوانان است
میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی میانسالان از جوانان و سالمندان بیشتر است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، طرح مطالعه بهزیستی روانی، نشاط، رضایت از زندگی و فعالیت بدنی و ورزشی گروه‌های سِنی مردم ایران توسط دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) و با حمایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد.

پژوهش‌های اولیه در زمینة کیفیت زندگی فقط رفاه مادی را بررسی می‌کردند، اما پژوهش‌های بعدی نشان دادند که فقط جنبة مادی، تعیین کنندة کیفیت زندگی نیست و به ‌این‌ترتیب، متغیرهای دیگری به کیفیت زندگی اضافه شد. سلامت موضوع مهمی در کیفیت زندگی است. در سال‌های اخیر کارشناسان حوزة سلامت، آن را به‌عنوان حس بهزیستی و کیفیت زندگی تعریف کردند. جهت‌گیری اصلی تحقیقات مرتبط باکیفیت زندگی، بیشتر روی افراد ناتوان، معلول، بیمار، زندانیان، معتادان و دیگر گروه‌های اجتماعی نیازمند، متمرکز بود، ولی به‌تازگی این موضوع با جهت‌گیری وضعیت فعالیت بدنی و نحوة گذراندن اوقات فراغت همراه با بهداشت، تغذیه و محیط‌زیست عموم مردم موردتوجه قرارگرفته است.

گسترش روزافزون دامنه علم روان‌شناسی و نفوذ آن در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی باعث شده است که بررسی جنبه روان‌شناختی مسائل، برای پاسخ دادن به بیشتر مسائل، ضرورت داشته باشد.

روش‌شناسی تحقیق این‌گونه بود شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 1050 نفر در سه گروه سنی جوان، میانسال و سالمند، به تعداد مساوی (هر گروه سنی، 350 نفر) بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه‌های فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی را تکمیل نمودند.

نتایج مطالعة حاضر نشان داد میانسالان دارای میزان فعالیت بدنی، بهزیستی روانی و نشاط بالا‌تری نسبت به سالمندان و جوانان بودند؛ میزان رضایت از زندگی جوانان نسبت به سالمندان و میانسالان بالا‌تر بود؛ نمرات فعالیت‌بدنی بانشاط، بهزیستی روانی و رضایت از زندگی در گروه‌های جوانان، میانسالان و سالمندان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت.

همچنین فعالیت بدنی، میزان نشاط، بهزیستی روانی و رضایت از زندگی را پیش‌بینی کرد؛ میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی میانسالان از جوانان و سالمندان بیشتر بود اما تفاوت‌های زوجی بین جوانان با سالمندان معنادار نبود؛ میزان رضایت از زندگی جوانان از میانسالان و سالمندان بیشتر بود، اما تفاوت زوجی بین میان‌سالان با سالمندان مشاهده نشد.

یافته‌های پژوهش حاضر همچنین ضمن آن‌که خلاء اطلاعاتی موجود درباره میزان فعالیت بدنی مردم ایران، میزان نشاط و بهزیستی روانی آنان را پر می‌کند، با فراهم نمودن دانش‌پایه درزمینه ارتباط فعالیت بدنی با متغیرهای روان‌شناختی دخیل در زندگی سالم، درک روشن‌تری از شرایط فعلی سلامت روانی کشور ایران را فراهم می‌آورد.
 

کلید واژه ها: پژوهش فعالیت بدنی نشاط میانسالان


نظر شما :