اعضاء هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نامنام خانوادگیعنوان پژوهشکدهپست الکترونیکی
علیرضاآقاباباعلوم رفتاری در ورزشa.aghababa@ssrc.ac.ir
امینغلامیعلوم رفتاری در ورزشa.gholami@ssrc.ac.ir
علیکاشیعلوم رفتاری در ورزشa.kashi@ssrc.ac.ir
امیرشمسعلوم رفتاری در ورزشa.shams@ssrc.ac.ir
علیشریف نژادطب ورزشیa.sharifnezhad@ssrc.ac.ir
ابراهیممتشرعیعلوم رفتاری در ورزشe_moteshareie@ssrc.ac.ir
فریبامحمدیطب ورزشیf.mohammadi@ssrc.ac.ir
حامدعباسیطب ورزشیh.abbasi@ssrc.ac.ir
حمزهاکبری بوکانیطب ورزشیh.akbari@ssrc.ac.ir
هادیروحانیطب ورزشیh.rohani@ssrc.ac.ir
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸