مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیریت ارتباط با جامعه "


مدیریت ارتباط با جامعه

مدیریت ارتباط با جامعه

دکتر نازنین راسخ مدیریت ارتباط با جامعه   مدیریت ارتباط با جامعه، جهت توسعه و نهادینه کردن نیاز محوری و کارآفرینی در سطح پژوهشگاه علوم ورزشی ایفای نقش می نماید؛  نیازسنجی فکری و تحقیقاتی و ایجاد نیاز در صنایع، خطی مشی اصلی این ...