مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیریت امور پژوهشی و تحقیقات کاربردی "


مدیریت امور پژوهشی و تحقیقات کاربردی

دکتر محمد حسین قربانی مدیریت امور پژوهش و تحقیقات کاربردی   خانم بهشته اقبالی کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی   خانم زیبا استوان کارشناس مسئول طرح های پژوهشی   خانم زهره رضایی کارشناس طرح های پژوهشی