آیین نامه انتشارات

ماده 1: مقدمه
به منظور تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و تولید آثار قابل نشر، انعقاد قرارداد آثار منتشر شده و در راستای افزایش کمی و کیفی آثار تألیف و ترجمه و سرعت بخشیدن به روند بررسی به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و همچنین ارتقاء حفظ و حراست از هویت علمی پژوهشگاه این آئین نامه تنظیم می گردد تا پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در جهت اجرای رسالت و سیاست های مرتبط با حوزه نشر و تولید علم، نیازهای متنوع پدیدآورندگان و خوانندگان آثار حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی را پاسخگو باشد.
ماده 2: منظور از انتشارات در این آیین نامه
منظور از انتشارات در این آیین‌نامه، عبارت از آثاری است که با تصویب شورای نشر پژوهشگاه، به‌صورت های مختلف الکترونیکی و چاپی منتشر می‌گردد و روی جلد آن‌ها آرم پژوهشگاه و عبارت « پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» چاپ می‌شود.
ماده 3: اهداف
3-1: بررسی، ارزیابی و انتشار کلیه آثار قابل نشر مانند کتاب‌های مرجع، آموزشی به‌عنوان کتاب درسی، کمک‌درسی گرایش‌های مختلف تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
3-2: انتشار پژوهش‌های خاتمه یافته در پژوهشگاه
3-3: انتشار کلیه آثار قابل نشر مرتبط با سلامت جامعه، سازمان‌ها و نیاز عموم مردم (مرتبط با علوم ورزشی)
3-4: کمک به افزایش دانش اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزنده‌ی پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی
ماده 4: مسئول شورای نشر
مسئول شورای نشر رئیس پژوهشگاه می‌باشد که مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مجموعه فعالیت‌های علمی و اجرایی به‌منظور نیل به اهداف پژوهشگاه را بر عهده دارد.
ماده 5: اعضای شورای نشر
5-1: رئیس پژوهشگاه به‌عنوان رئیس شورا، مسئولیت اداره شورا را بر عهده خواهد داشت.
5-2: معاون پژوهشگاه به‌عنوان دبیر جلسه در غیاب رئیس مسئولیت اداره شورا را بر
عهده خواهد داشت.
5-3: مدیریت انتشارات به‌عنوان منشی بدون حق روی در جلسه خواهد بود.
5-4: تعداد 7-5 نفر از اعضای هیئت‌علمی آشنا به امور نشر و پژوهش به صلاحدید و ابلاغ ریاست پژوهشگاه.
تبصره 1: شورا می‌تواند برحسب مورد و بنا به‌ضرورت از شخصیت‌های علمی و نخبگان به پیشنهاد رئیس یا معاون مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رای دعوت کند.
تبصره 2: مدت عضویت در شورا دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌های بعدی مانعی ندارد.
تبصره 3: نشست‌های شورا به‌صورت برنامه زمان‌بندی و بااطلاع قبلی، به دعوت رئیس شورا برگزار می‌گردد و با حضور رئیس جلسه (ریاست پژوهشگاه یا معاون) و با حضور نصف بعلاوه یک از اعضای هیئت‌علمی رسمیت می‌یابد. جلسات فوق‌العاده برحسب مورد با هماهنگی با اعضا برگزار می‌شود.
تبصره 4: اعضای شورا موظف هستند که پیوسته در نشست‌های شورا حضور یابند و یا 24 ساعت پیش از تشکیل نشست عدم حضور خود را بابیان دلیل به رئیس یا دبیر شورا اعلام نمایند. شرکت نکردن درسه نشست پیاپی یا پنج نشست متناوب بدون دلیل در یک سال، خودداری از عضویت در شورا تلقی خواهد شد و به صلاحدید ریاست پژوهشگاه عضو جانشین، برگزیده و منصوب خواهد گردید.
ماده 6: وظایف و اختیارات شورای نشر
6-1: تعیین و تصویب شاخص‌های ارزیابی آثار.
6-2: بررسی، اظهارنظر و تصمیم‌گیری در مورد انتشار آثاری که به شورا ارجاع داده می‌شود.
 6-3: فراهم کردن زمینه‌های لازم برای انتشار آثار اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران.
6-4: اتخاذ تصمیم در مورد تجدید چاپ، تعیین شمارگان، حق‌الزحمه‌ی نشر آثار، جایزه‌ی تشویق نشر و تخفیف بهای آثار منتشرشده در چارچوب آیین‌نامه.
6-5: تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی انتشارات، تجدیدنظر و پیشنهاد هرگونه اصلاح در آئین‌نامه به ریاست پژوهشگاه.
6-6: برآورد نیازهای حوزه نشر در جامعه.
6-7: تصویب کتاب‌هایی که در فرایند انتشارات پژوهشگاه به چاپ خواهد رسید.
6-8: تدوین برنامه انتشاراتی سالانه شورای انتشارات شامل:
6-8-1 تعیین اولویت‌های کتب انتشاری
6-8-2: تعیین اولویت‌ها و شرایط صاحب اثر
6-8-3: تعیین شرایط عمومی پذیرش نشر آثار
ماده 7: وظایف کارشناس انتشارات
7-1: دعوت از اعضای شورا به‌منظور تشکیل نشست‌ها.
7-2: تنظیم دستور جلسه و صورت‌جلسه و ثبت مصوبه‌ها و تصمیم‌های شورا.
7-3: نگهداری و حفظ آثار ارجاعی به شورا.
7-4: طرح آثار در شورا در نخستین فرصت ممکن و به ترتیب زمانی.
7-5: فراهم کردن گزارش سالانه مربوط به فعالیت شورا در پایان هرسال و تنظیم برنامه‌ی فعالیت‌های سال بعد با همکاری شورا و تسلیم آن به معاونت پژوهشگاه.
7-6: ارسال مصوبات و پیگیری آن‌ها
ماده 8: مقررات مالی
با توجه به مصوبات هیئت امناء منطقه دو پژوهشی و تصویب در شورای پژوهشی پژوهشگاه در خصوص حق تألیف، ترجمه، داوری، ویراستاری و نمونه‌خوانی اقدام خواهد شد.
این آئین‌نامه در 8 ماده، 4 تبصره و یک ضمیمه در جلسه 38 شورای نشر مورخ 13/10/1390 مورد موافقت قرار گرفت.
ضمیمه: تعاریف
اثر: هرگونه تألیف، تصنیف، ترجمه، حاشیه‌نویسی، گردآوری و تنظیم، تصحیح متون و تدوین و هرگونه پژوهشی که قابل‌چاپ و نشر باشد.
اثر درسی: کتابی که در هر یک از رشته‌های مختلف دانشگاهی تدریس می‌شود و بخش عمدهای از سرفصل مصوب آن درس را می‌پوشاند.
اثر کمک‌درسی: به کتابی گفته می‌شود که استاد یا دانشجو را در رشته‌های مختلف دانشگاه یاری می‌دهد.
صاحب اثر: شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که اثر را به یکی از صورت‌های ذکرشده، ارائه نماید.
کتاب: به آثاری که به موضوعی خاص درزمینهٔ مای موردنظر در علوم اختصاص داشته باشد و متن اصلی آن از 48 صفحه بیشتر و به‌طور مستقل صحافی شده باشد کتاب و به کمتر از این تعداد جزوه یا رساله اطلاق می‌گردد.
تصنیف: اثری است که صرفاً از ذوق، قریحه، تجربیات و تحقیقات صاحب اثر سرچشمه گرفته و تحریر شده باشد و یا پیرامون مقوله‌ای خاص به شرح، توضیح و توصیف پرداخته باشد.
تألیف: اثری است که پیرامون موضوعی خاص و با استفاده از آثار و تجربیات و تحقیقات صاحب اثر بر اساس فکر و اندیشه‌ی دیگران نگارش یافته است.
 
تقریر و تحشیه: تنظیم بیانات و گفته‌های علمی صاحب اثر و اضافه نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروری و توضیحی بر آن.
 
تدوین و گردآوری: اثری که به وجود آورنده آن، مقالات و مطالبی را متناسب با موضوعی خاص گردآورده و به تدوین آن همت گمارده باشد. ارائه توضیحات ویژه در ارتباط با هر مقاله و مطلب و یا افزودن حواشی لازم از ضروریات این کاراست. ارجاع به موارد مورداستفاده در متن الزامی است.
 
ترجمه: اثری است که یا از زبان غیرفارسی به زبان فارسی و برعکس و یا از یک‌زبان به زبان دیگر برگردانده شده باشد.
 
ویرایش: انجام هرگونه اصلاح در یک اثر است که ازنظر کیفیت به سه صورت زیر انجام می‌پذیرد:
ویرایش علمی: هرگونه اصلاح علمی شامل بررسی موضوعی و تخصصی محتوای اثر، مقابله متن با اصل، در صورت ترجمه رفع اشکالات و ابهامات علمی، تحقیق و بررسی منابع و مآخذ متن و تعیین میزان مستند بودن منابع.
ویرایش ادبی: انجام هرگونه حک‌واصلاح شامل اصلاحات دستوری و سبکی متن، نشانه‌گذاری، خط، یکسان کردن پانوشت‌ها، ارجاعات، نمودارها، جدول‌ها، فهرست‌ها، تصاویر و ...، بازبینی واژه‌نامه در صورت ضرورت و پاراگراف‌بندی مطالب.
 
ویرایش فنی: بر مبنای شیوه‌نامه‌ی نشر، تعیین نوع قلم و شماره‌ی آن در تمامی متون بر اساس زیبایی شامل متن اصلی و فرعی، زیرنویس‌ها، فرمول‌ها و ... کنترل غلط‌های چاپی و املایی و نیز عدم جاافتادگی در متن و یکدست بودن پانوشت‌ها و ارجاعات موارد مشابه آن است.

کلید واژه ها: آیین نامه انتشارات