اعضای شورای نشر

اسامی اعضای شورای نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


دکتر علی شریف نژاد سرپرست پژوهشگاه رئیس شورا
دکتر فریبا محمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دبیر شورا
دکتر علی کاشی سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه عضو شورا
دکتر حبیب هنری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عضو مدعو شورا
دکتر حمید رجبی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی عضو مدعو شورا
دکتر مهدی شهبازی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو مدعو شورا
دکتر امیر شمس عضو هیئت علمی پژوهشگاه عضو شورا
دکتر اسماعیل مظفری پور مدیر نشر پژوهشگاه عضو شورا
آقای سید کاوه نوابی مدیر امور اداری و پشتیبانی عضو شورا

 

کلید واژه ها: اعضای شورای نشر