مدیریت امور پژوهشی و تحقیقات کاربردی

دکتر قربانی

دکتر محمد حسین قربانی
مدیریت امور پژوهش و تحقیقات کاربردی

 

خانم بهشته اقبالی
کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی

 

خانم زیبا استوان
کارشناس مسئول طرح های پژوهشی

 

خانم زهره رضایی
کارشناس طرح های پژوهشی

کلید واژه ها: مدیریت امور پژوهشی و تحقیقات کاربردی