اینفوگراف های امور پژوهش

ساخت پرشسنامه تنظیم شناختی هیجان ورزشی

تأثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی)و عملکرد ورزشی

تحلیلی بر پژوهش های ورزش همگانی در ایران

شیوه های کارآفرینی و جذب سرمایه در ورزش استان تهران

تدوین الگوی توسعه مشاغل ورزشی در ایران