نشریه مطالعات مدیریت ورزشی

نشریه مطالعات مدیریت ورزشی

 

cover_fa.jpg

سردبیر: دکتر غلامرضا شعبانی بهار
دبیر تخصصی: دکتر مصطفی افشاری
کارشناس نشریه: فائزه فربد