فصلنامه علمی مطالعات روانشناسی ورزشی

https://spsyj.ssrc.ac.ir/نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی


سردبیر: دکتر مهدی شهبازی
دبیر تخصصی: دکتر علیرضا آقا بابا
کارشناس نشریه: فائزه فربد