فصلنامه علمی - پژوهشی فیزیولوژی ورزشی

 

نشریه فیزیولوژی ورزشی


سردبیر: دکتر عباسعلی گائینی
دبیر تخصصی: دکتر هادی روحانی
کارشناس نشریه: فائزه فربد