شورای نشر

رئیس شورا: دکتر زهرا سلمان

دبیر شورا: دکتر حامد عباسی

عضو شورا: دکتر حمید رجبی

عضو شورا: دکتر رامین بلوچی

عضو شورا: دکتر حسین زارعیان

عضو شورا: دکتر مهدی بیاتی

عضو شورا: دکتر امیر شمس