نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
بروشکنداپژوهشکده فناوری های ورزشی / گروه پژوهشی بیومکانیک ورزشیاستادیار
حسین زادهمهدیپژوهشکده علوم زیستی در ورزش / گروه پژوهشی ارتقاء عملکرد در ورزش قهرمانیاستادیار
عباسیحامدپژوهشکده علوم زیستی در ورزش / گروه پژوهشی طب ورزشیاستادیار
غلامیامینپژوهشکده فناوری های ورزشی / گروه پژوهشی علوم رفتاری در ورزشاستادیار
محمدیفریباپژوهشکده علوم زیستی در ورزش / گروه پژوهشی طب ورزشیاستادیار
نقی پور گیویبهنامپژوهشکده جامعه و ورزش / گروه پژوهشی جامعه شناسی و روان شناسی ورزشیاستادیار