نشریه پژوهش در ورزش تربیتی

نشریه پژوهش در ورزش تربیتی


سردبیر: دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی
دبیر تخصصی: دکتر بهنام نقی پور گیوی
کارشناس نشریه: فائزه فربد