انتشار مقاله تأثیر مکمل زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدهای ناشی از ورزش

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۸ کد : ۴۶۱ اخبار و رویدادها دستاورد های علمی-پژوهشی مقاله
تعداد بازدید:۶۰۷۷
مقاله تأثیر مکمل زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدهای ناشی از ورزش- یک مطالعه فراتحلیل توسط دکتر معصومه هلالی زاده منتشر شده است.
انتشار مقاله تأثیر مکمل زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدهای ناشی از ورزش

خانم دکتر معصومه هلالی زاده به دنبال مطالعات خود در حوزه گیاهان دارویی مقاله با عنوان تأثیر مکمل زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدهای ناشی از ورزش- یک مطالعه متاآنالیز را در مجله گیاهان دارویی که دارای نمایه اسکوپوس است، به چاپ رسانده اند.

 این مطالعه یک فراتحلیل در ثربخشی گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیتهای ورزشی عم از هوازی و بی هوازی به صورت حاد و مزمن است در صدد  تجمیع نتایج حاصل از تمامی مطالعات انجام شده در این زمینه و رفع ابهامات موجود است. 

نتیجه گیری مطالعه نشان می دهد، در بررسی پاسخ ها به انجام فعالیت ورزشی همراه با مکمل یاری زنجبیل، احتماالً بین سازوکار دفاع ضداکسایشی در مقابل فشار اکسایشی ناشی از تمرین پاسخ متناسبی به وجود می آید و مصرف این مکمل موجب کارآیی مطلوب تر دستگاه ضداکسایشی می شود. بنابراین، مصرف مکمل گیاهی زنجبیل با هدف افزایش ظرفیت تام ضداکسایشی و کاهش فرایند مضر پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب فعالیت های ورزشی به ورزشکاران قابل توصیه است؛ بویژه پس از فعالیتهای ورزشی پر شدت یا طوالنی مدت که میزان تجمع رادیکالهای آزاد به شکل تصاعدی در سطح غشاء و سایر دستگاه های بدن افزایش مییابد، مکمل یاری با زنجبیل یا سایر منابع گیاهی حاوی آنتیاکسیدان بالا میتواند با هدف پیشگیری از تخریب دستگاه های مختلف بدن، آثار سودمند زیادی را در پی داشته باشد.


نظر شما :