علم سنجی

با روند رو به رشد تولیدات علمی در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، سنجش و ارزیابی تولیدات علمی با استفاده از شاخص‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آن‌ها، حیطه علم‌سنجی تحت حوزه ریاست و در دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه در خردادماه سال 1394 آغاز شد.
علم‌سنجی چیست؟
مطالعه کلیه جنبه‌های کمی علوم و فناوری را علم‌سنجی گویند.

اهداف اصلی
- شاخصی به‌منظور تعیین نقش و سهم تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در تولید میزان علم کشور.
- شاخصی به‌منظور تعیین نقش و سهم تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران در علوم ورزشی جهان.

اهداف فرعی
- شاخصی برای ارزیابی جایگاه تحقیقات در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
- شاخصی برای ارزیابی کیفیت تحقیقات در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
- شاخصی برای ارزیابی بهره‌وری علمی حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
علم‌سنجی مبتنی است بر:
اساس کار علم‌سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشرشده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آن‌ها بهره گرفته‌شده است و سابقه کاری و وابستگی مؤسساتی محققان و نویسندگان هست.

کلید واژه ها: علم سنجی