اعضاء هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نامنام خانوادگیعنوان پژوهشکدهپست الکترونیکی
نازنینراسخمدیریت ورزشیn.rasekh@ssrc.ac.ir
حسینزارعیانمدیریت ورزشیh.zareian@ssrc.ac.ir
محمد حسینقربانیمدیریت ورزشیm.ghorbani@ssrc.ac.ir
مهدیرسولیمدیریت ورزشیm_rassouli@ssrc.ac.ir
مصطفیافشاریمدیریت ورزشیm.afshari@ssrc.ac.ir
محسناسمعیلیمدیریت ورزشیm.esmaeili@ssrc.ac.ir
علیشریف نژادطب ورزشیa.sharifnezhad@ssrc.ac.ir
محمدشریعت زادهطب ورزشیm.shariatzade@ssrc.ac.ir
فریبامحمدیطب ورزشیf.mohammadi@ssrc.ac.ir
حمزهاکبری بوکانیطب ورزشیh.akbari@ssrc.ac.ir
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸