اعضاء هیات علمی

نامنام خانوادگیعنوان پژوهشکدهپست الکترونیکیimageName
نازنینراسخمدیریت ورزشی

Research Gate

drrasekh.jpg
حسینزارعیانمدیریت ورزشیh.zareian@ssrc.ac.irdrzareeian.jpg
محمد حسینقربانیمدیریت ورزشیm.ghorbani@ssrc.ac.irdrghorbani.jpg
مهدیرسولیمدیریت ورزشیm_rassouli@ssrc.ac.irdrrasooli.jpg
مصطفیافشاریمدیریت ورزشیm.afshari@ssrc.ac.irdrafshari.jpg
محسناسمعیلیمدیریت ورزشیm.esmaeili@ssrc.ac.irdresmaeili.jpg
علیشریف نژادطب ورزشیa.sharifnezhad@ssrc.ac.irdrsharifnezhad.jpg
محمدشریعت زادهطب ورزشیm.shariatzade@ssrc.ac.irdrshariatzade.jpg
فریبامحمدیطب ورزشیf.mohammadi@ssrc.ac.irdrmohammadi.jpg
حمزهاکبری بوکانیطب ورزشیh.akbari@ssrc.ac.irdrakbari.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰