فرصت مطالعاتی

آیین نامه فرصت مطالعاتی دوره دکتری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


مقدمه
با توجه به مصوبه سومین شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و پس از پیگیری های انجام شده، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مصمم است تا دانشجویان برتر دانشگاه های کشور را در قالب فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل کشور جذب نموده و شرایط لازم برای ارتقاء دانش و کسب مهارت های تخصصی در ایشان را فراهم نماید.
مطابق با بخشنامه شماره 46/066 مورخ 1393/03/19 سازمان امور دانشجویان و در راستای واگذاری اختیارات حوزه ستادی وزارت به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با هدف تشویق دانشجویان داخل به توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی و با استناد به تبصره ماده 2 از آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت، مواد آئین نامه فرصت مطالعاتی دوره دکتری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به شرح ذیل تدوین شده است.
ماده 1: تعریف دوره
دوره فرصت مطالعاتی، یک دوره تحقیقی کوتاه مدت شش تا نه ماهه است که تمام دانشجویان دوره دکتری قبل از دفاع از رساله خویش می توانند از آن استفاده نمایند. پایه اصلی فعالیت های علمی در این پژوهشگاه، کسب مهارت های لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه علوم ورزشی و موضوع تخصصی مرتبط با رساله دکتری دانشجو می باشد.
ماده 2: هدف
هدف از برگزاری دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و تخصصی مرتبط با موضوع رساله دکتری با آشنا شدن با روش­های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نو آوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود، مؤثر باشند و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.
ماده 3: شرایط متقاضیان
1. دانشجویان تمام وقت دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی که آزمون جامع داده باشند.
2. نهایتا سه سال از دوره تحصیلی ایشان گذشته باشد.
3. طرح پیشنهادی رساله دکتری خود در دانشگاه مربوطه را تصویب نموده باشند؛ در راستای موضوع رساله خود می­توانند اقدام به پذیرش دوره فرصت مطالعاتی از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نمایند.
مدارک لازم:
در این باره لازم است سوابق تحصیلی دانشجوی متقاضی، خلاصه­ای از فعالیت­های تحقیقی دانشجو (رزومه)، برگ درخواست دانشجو همراه با موافقت یکی از اعضاء هیئت علمی شاغل در پژوهشگاه (اعضاء هیئت علمی تمام و پاره وقت اعم از مدیران و اعضاء گروه­ها، اعضاء هیئت رئیسه و سایر همکاران به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی) مرتبط با گرایش تحصیلی دانشجو و متخصص در زمینه مرتبط با موضوع رساله دکتری به عنوان استاد ناظر بر دوره و نامه موافقت دانشگاه محل تحصیل دانشجو با اعزام فرد به فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه آماده و در اختیار مدیریت آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه قرار داده شود تا پس از بررسی های لازم، اقدامات لازم در خصوص جذب دانشجو انجام گیرد.
ماده 4: اساتید دعوت کننده به عنوان ناظر دوره
مسئولیت هدایت دانشجو در این دوره بر عهده استاد دعوت کننده و ناظر دوره است که ایشان می­بایست همکاری تمام و یا نیمه وقت با پژوهشگاه تربیت بدنی داشته و دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و همچنین تجربه علمی کافی در زمینه مرتبط با موضوع رساله دانشجو را داشته باشد.
نکته قابل توجه این است که اساتید ناظر بر دوره ممکن است هیچ گونه نقشی به عنوان استاد راهنما یا مشاور در رساله دانشجو نداشته باشند و تنها در کسب دانش تخصصی در حوزه مرتبط با رساله، به دانشجو کمک نمایند.
1-4- ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر استاد ناظر بر دوره تنها دو دانشجو در سال می باشد و در صورت عدم اتمام موفق فرصت مطالعاتی هر دانشجو استاد ناظر تا به پایان نرسیدن تعهدات دانشجوی قبلی، حق انتخاب دانشجوی جدید را نداشته و به هر مدت تاخیر در فارغ التحصیلی دانشجوی قبل برای جذب دانشجوی جدید می بایست فاصله بیافتد.
2-4- اعضاء هیئت علمی نیمه یا پاره وقت پژوهشگاه، نمی توانند دانشجویان دوره دکتری خویش (به عنوان استاد راهنما و مشاور) را برای فرصت مطالاتی به پژوهشگاه دعوت نمایند (اعضاء هیئت رئیسه که حضور بیشتری در پزوهشگاه دارند از این قانون مستثنی می باشند).
ماده 5:  مزایای گذرانیدن فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1-5- به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه به منظور تامین بخشی از هزینه های تحقیقاتی توسط اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان، هر ماهه، کمک هزینه مصوب شورای مرکزی بورس (که مبلغ آن هر ساله تعیین می شود و در سال 1396 بیش از 40 میلیون ریال می باشد) پرداخت می شود. مدت زمان طی نمودن این دوره در شرایط داشتن فعالیت های پژوهشی مورد پذیرش پژوهشگاه تا 9 ماه نیز قابل تمدید خواهد بود.
2-5- کمک هزینه پژوهشی برای فرصت تحقیقاتی در داخل کشور  توسط سازمان امور دانشجویان در نظر گرفته می شود و برای هر فرد متقاضی طی حکم صادر شده توسط این سازمان به پژوهشگاه ابلاغ می شود و بر اساس حکم صادره، این کمک هزینه به فعالیت های علمی دانشجو تخصیص داده می شود. لازم به توضیح است که در سال 1396 این مبلغ برای تحقیقات نظری برابر با 70 میلیون ریال و برای تحقیقات تجربی تا 100 میلیون ریال می باشد و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی طبق احکام صادر شده می بایست به نحو زیر هزینه ها و اسناد مثبته را به اداره کل بورس ارسال نماید: استاد راهنما 30% از این مبلغ؛ خدمات، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و انفورماتیک  برای اجرای تحقیق و پژوهش دانشجو50% و پژوهشگاه نیز 20%.
3-5-تمام دانشجویانی که از فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه استفاده می­کنند، می­توانند از تمام امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کتابخانه ای و شرکت در کارگاه ها، همایش ها و دوره های تحت نظارت پژوهشگاه، همچون اعضاء هیئت علمی و دانشجویان پژوهشگاه استفاده نمایند.
4-5- چنانچه موضوع تحقیقی دانشجو در راستای طرح های پژوهشی مصوب پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی باشد، با توجه به تجربه دانشجو، با هماهنگی انجام شده بین معاونت پژوهشی و مجریان طرح های پژوهشی از این دانشجویان در اجرای طرح های پژوهشی به عنوان همکار طرح تحقیقی استفاده خواهد شد.
ماده 6: تکالیف دانشجو
1-6- دانشجویانی که برای گذرانیدن فرصت مطالعاتی موفق به اخذ پذیرش از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی می شوند، تحت نظارت استاد دعوت کننده و ناظر دوره در طول دوره، اقدام به تحقیق و پژوهش در راستای رساله دکتری و یا موضوع مرتبط و مورد تایید پژوهشگاه خواهند کرد.
2-6- گزارش نهایی فعالیت های تحقیقی انجام شده در پژوهشگاه، می بایست در پایان دوره و با حضور دانشجو در جلسه رسمی گروه مربوطه ارائه شود و به تایید گروه برسد. گزارش نهایی این دوره پس از تایید گروه در اختیار معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی قرار می گیرد تا گواهی پایان دوره صادر شود.
3-6- هر دانشجو موظف است از نتایج فعالیت های تحقیقی خود در این دوره، اقدام به تدوین یک مقاله علمی-پژوهشی نماید که در این مقاله، استاد دعوت کننده و ناظر دوره در پژوهشگاه به عنوان نویسنده مسئول (محل خدمت ایشان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی قید شود) مقاله در نظر گرفته شده و نام پژوهشگاه به عنوان حامی مالی اجرای تحقیق در متن مقاله و در بخش تشکر و قدردانی ذکر شود. در این مقاله، دانشجو می تواند به تناسب همکاری اساتید راهنما و مشاور رساله خود نام ایشان را نیز با هماهنگی و کسب موافقت استاد ناظر در پژوهشگاه ذکر نماید.
4-6- کلیه دانشجویانی که برای گذرانیدن فرصت مطالعاتی پژوهشگاه را انتخاب می نمایند موظف هستند در هر ماه 10 ساعت و در مجموع 6 ماه 60 ساعت در محل پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی حضور یافته و تحت نظارت استاد ناظر بر دوره اقدام به فعالیت های پژوهشی، تدوین مقاله و کتاب و ارائه گزارش های مورد نظر معاونت پژوهشی نمایند.
ماده 7: نظارت بر کیفیت دوره
برای اطمینان ار کیفیت دوره موارد زیر می بایست مد نظر قرار گیرد:
1-7- متقاضیان حضور در این دوره می بایست در جلسه مصاحبه ای با حضور استاد ناظر بر دوره و مدیر آموزش و معاون پژوهشی حضور یافته و توجیهات لازم برای استفاده از دوره را ارائه نمایند.
2-7- هر دانشجو می بایست در پایان هر سه ماه یک گزارش کتبی از روند فعالیت های خویش را با تایید استاد ناظر بر دوره تسلیم معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماید.
3-7- برای کسب اطمینان از حضور استاد راهنما در پژوهشگاه و حمایت کافی از دانشجو (بالاخص در خصوص اعضاء هیئت علمی خارج از پژوهشگاه) فرم تعهد نامه مبنی بر حضور استاد راهنما در پژوهشگاه می بایست تهیه و قبل از اخذ پذیرش در اختیار مدیریت آموزش قرار گیرد.
4-7- میزان حمایت مالی وزارت علوم برای هدایت دانشجو به تشخیص استاد ناظر و تایید معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه در زمینه اجرای امور پژوهشی مربوطه هزینه خواهد شد.
5-7- هر دانشجو موظف است در پایان دوره، در گروه­­های تخصصی حضور یافته و از گزارش نهایی فرصت مطالعاتی خود دفاع نماید.   
5-8- در پایان دوره فرم ارزیابی دوره توسط استاد راهنما تکمیل شده و ایشان در خصوص وضعیت طرح تحقیقی گذارنیده شده توسط دانشجو اعلام نظر می­نماید. همچنین بخش نظارت و ارزیابی پژوهشگاه نیز فرم نظر سنجی در خصوص عملکرد استاد را به صورت محرمانه از دانشجو دریافت نموده و در اختیار رئیس پژوهشگاه قرار می دهد.
5-9- لازم به ذکر است پایان دوره دانشجو منوط به تایید نهایی استاد ناظر دوره و گروه تخصصی است.
ماده 8: تصویب آئین نامه فرصت مطالعاتی دوره دکتری
 این آیین نامه مشتمل بر 8 ماده و یک مقدمه در جلسه پنجم شورای تحصیلات تکمیلی (بهمن ماه 1394) به تصویب رسید و برای دانشجویانی که در سال تحصیلی 1393-1394 و پس از آن برای گذرانیدن فرصت مطالعاتی پذیرفته می شوند، قابلیت اجرایی دارد و چنانچه وزارت متبوع، آئین نامه جدیدی برای دوره های فرصت مطالعاتی تدوین و ابلاغ نماید، مفاد این آئین نامه بر اساس مصوبات جدید، قابل تعدیل و اصلاح خواهد بود.
 
جهت هرگونه پیگیری و رفع ابهام می توانید با آقای دکتر زارعیان به شماره تماس 88747884 داخلی 115 تماس حاصل فرمایید.

کلید واژه ها: فرصت مطالعاتی