کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

 

 

کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم ورزشی

داخلی 100 88747884 - 021

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

دکتر فریبا محمدی

1

داخلی 454 88904187 - 021

مدیر فرهنگی و اجتماعی

دکتر حامد عباسی

2

داخلی 419 88747884 - 021

امور همایش ها و نشست های تخصصی

دکتر محمدرضا سیدی

3

داخلی 447 88904187 - 021

امور انتشارات

دکتر اسماعیل مظفری پور

4

داخلی 444 88904187 - 021

امورکارگاه ها و دوره ها

خانم مائده توانگر

5