کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

 

 

کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم ورزشی

داخلی 100 88747884 - 021

 معاونت فرهنگی و اجتماعی

دکتر حسین زارعیان

1

داخلی 421  88747884 - 021

مدیر فرهنگی و اجتماعی

زیبا استوان 

2

داخلی 405  88747884 - 021

مدیر کارگاه ها و دوره های آموزشی

دکتر محمدرضا سیدی

3

داخلی 413  88747884 - 021

امور انتشارات

دکتر اسماعیل مظفری پور

4

داخلی 105  66988259 - 021

امورکارگاه ها و دوره ها

خانم مائده توانگر

5