اخبار انتشارات - آرشیو

کتاب "راهنمای فعالیتهای ورزشی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان با ادم لنفاوی" توسط انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر شد.
کتاب "راهنمای فعالیتهای ورزشی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان با ادم لنفاوی" توسط انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر شد.

کتاب "راهنمای فعالیتهای ورزشی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان با ادم لنفاوی" توسط انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر شد.

انتشار کتاب جدید از انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنیو علوم ورزشی

ادامه مطلب