آزمایشگاه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

آزمایشگاه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

این آزمایشگاه دارای وسایلی جهت سنجش تعادل استاتیک و تعادل پویا و نیز تستهای بایوفیدبک (ثبت سیگنالهای حیاتی بدن ازجمله ضربان قلب – تنفس – میزان هدایت پوستی – فشار خون و امواج مغزی) و ابزارهای رشدی مختلف می باشد.در این آزمایشگاه امکان انجام پروژه های تحقیقاتی  علوم ورزشی در زمینه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی می باشد. جزئیات دستگاههای موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد.

1. عینک ردیابی چشم (SMI Eye Tracking)

2. دستگاه روانشناسی وینا (Vienna Test System)

3.دستگاه بازخورد زیستی بایوفیدبک (Biofeedback2000x-pert (BFB)

4. دستگاه نوار مغزی وایرلس  (Electroencephalogram)

کلید واژه ها: آزمایشگاه رفتار حرکتی و فیزیولوژی ورزشی