شیوه نامه تک نگار

مقدمه
 به‌منظور انتقال سریع دانش و کاربردی نمودن اطلاعات علمی و تخصصی مرتبط باتربیت بدنی و علوم ورزشی، شیوه نامه طراحی و انتشار تک‌نگاره‌ای علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به شرح ذیل ساماندهی می‌گردد.
 
هـــدف
انتقال دانش روز
کاربردی کردن اطلاعات تخصصی
آسان‌سازی انتقال و تسهیم دانش
توسعه علمی موضوعات تخصصی ورزشی
پر کردن شکاف بین علم و عمل در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
 
فرایند اجرا
الف) امور مربوط به محتوا

 1. تک نگار باید یک موضوع تخصصی ویژه را در برگیرد.
 2. موضوع تخصصی را در سطحی فراتر و پیشرفته‌تر از یک کتاب مرجع مطرح و معرفی نماید.
 3. عناوین و مطالب خلاصه، گویا و روشن باشد.
 4. اصطلاحات مورداستفاده تا حد امکان سلیس و روان تهیه و تنظیم گردند.
 5. مطالب بابیانی دقیق ارائه گردند و از زیاده نویسی و پراکنده‌گویی پرهیز شود. سعی شود از حداقل کلمات برای بیان حداکثر مفاهیم استفاده شود.

 
ب) نحوه تنظیم (وظایف مؤلف)

 1. با توجه به تخصصی بودن تک نگار و اینکه هدف پرداختن به یک موضوع تخصصی است، تک نگار در 60 تا 100 صفحه تهیه و تنظیم گردد.
 2. هر صفحه 20 سطر با قلم ب نازنین با اندازه 13 و با احتساب پاورقی‌ها
 3. تناسب جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها با متن لازم و ضروری است
 4. تک نگار باید بخش‌بندی یا فصل‌بندی شود.
 5. ارجاعات مربوط به منابع در متن تک نگار آورده شود. فهرست منابع (کتاب‌نامه) در انتهای تک نگار بر اساس روش ونکوور ((Vancouver آورده شود.
 6. در طول تهیه، تدوین و چاپ اثر جهت رفع مشکلات و موانع احتمالی، ارتباط و همکاری مستمر با پژوهشگاه صورت پذیرد.
 7. مسئولیت انجام صفحه‌آرایی بر عهده نویسنده و طراحی طرح روی جلد بر عهده پژوهشگاه هست.
 8. نویسنده تک نگار باید دارای مدرک دکترا باشد و اسامی دانشجویان نمی‌تواند به‌عنوان همکار آورده شود.
 9. یک نسخه (قطع رقعی) از تک نگار به همراه CD مربوطه به پژوهشگاه ارسال گردد.

 
ج) وظایف پژوهشگاه

 1. پس از دریافت تک نگار توسط پژوهشگاه، تک نگار جهت ارزیابی برای داور / داوران متخصص ارسال و پس از ارزیابی و تائید شورای نشر برای چاپ اقدام خواهد شد.
 2. پس از طی مراحل مذکور قرارداد با صاحب اثر منعقد می‌گردد.

کلید واژه ها: شیوه نامه تک نگار