مطالب مرتبط با کلید واژه " شیوه نامه تک نگار "


شیوه نامه تک نگار

مقدمه  به‌منظور انتقال سریع دانش و کاربردی نمودن اطلاعات علمی و تخصصی مرتبط باتربیت بدنی و علوم ورزشی، شیوه نامه طراحی و انتشار تک‌نگاره‌ای علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به شرح ذیل ساماندهی می‌گردد.   هـــدف انتقال دانش روز کاربردی کردن اطلاعات تخصصی آسان‌سازی انتقال و ...