دبیرخانه همایش ها و نشست ها

« دبیرخانه همایش های پژوهشگاه علوم ورزشی »

نشانی: تهران  خیابان کریم خان، ابتدای خیابان شهید عضدی، ساختمان معاونت فناوری، طبقه چهار

 

شماره تلفن: 88904187- (داخلی 445)

(پاسخگوی تلفنی: روزهای اداری، ساعت 16-9) 

شماره پستی: 1587958711
http://ssrc.ac.ir

رایانامه (پست الکترونیک): 12conf@ssrc.com