مطالب مرتبط با کلید واژه " کنترل پروژه "


مدیریت نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه

مدیریت نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه

دکتر مصطفی افشاری مدیر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه   سازمان ها به منظور تحقق اهداف مشخصی شکل می‌گیرند. از این رو لازم است همواره کیفیت و عملکرد آنها مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف ...