اعضاء هیات علمی

پژوهشکده مدیریت ورزشی


دکتر نازنین راسخ

دکتر حسین زارعیان

دکتر محمد حسین قربانی

دکتر مهدی رسولی

دکتر مصطفی افشاری

دکتر محسن اسمعیلی

 

پژوهشکده طب ورزشی


دکتر علی شریف نژاد

دکتر محمد شریعت زاده

دکتر فریبا محمدی

دکتر حمزه اکبری بوکانی

دکتر حامد  عباسی

دکتر هادی روحانی

 

دکتر مهدی بیاتی

دکتر معصومه هلالی زاده

دکتر مهدی حسین زاده

دکتر مجتبی عشرستاقی

 

پژوهشکده علوم رفتاری در ورزش


دکتر علی کاشی

دکتر علیرضا آقابابا

دکتر امین غلامی

دکتر امیر شمس

دکتر صالح رفیعی

دکتر ابراهیم متشرعی

دکتر ملیحه نعیمی کیا

 

 

کلید واژه ها: اعضا هیات علمی