اخلاق در پژوهش های علوم ورزشی

آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی
 • 0
 • نام*فارسی
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کدملی*
  3
 • شماره موبایل*
  4
 • دانشگاه محل خدمت*
  5
 • گرایش تخصصی*
  6
 • 7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8
 • ** لطفا قبل از ورود به درگاه پرداخت، صحت اطلاعات مندرج در فرم را بررسی نموده و پس از پرداخت وجه ثبت نام شماره پیگیری پرداخت خود را نزد خود نگه دارید.** هزینه ثبت نام در دوره : 1000000 ریال محل برگزاری دوره : به صورت مجازی
  9
 • توضیحات*در صورت لزوم
  10